Publicar en accés obert: els acords transformatius

La UOC disposa d'una bossa de bons que cobreixen les taxes (conegudes com a article processing charge o APC) per publicar en obert en revistes dels grans grups editorials.