Publicar en accés obert: els acords transformatius

La UOC disposa d'una bossa de bons que cobreixen les taxes (conegudes com a article processing charge o APC) per publicar en obert en revistes dels grans grups editorials. 

El perquè

El 2021, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) van acordar millores de les condicions d'accés a les revistes amb els grans grups editorials. En aquests acords, el preu que paguen les institucions no està associat només a la lectura dels articles, sinó que també cobreix la publicació en obert en determinats títols en què, fins ara, només es podia publicar en obert pagant una taxa o APC.

Com a resultat, les universitats que s'han adherit als acords disposen d'una bossa de bons per publicar en obert en revistes específiques.

La UOC, en el marc del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), s'ha adherit als acords amb les editorials Elsevier, Springer Nature, Wiley, Emerald i IEEE.

El propòsit principal dels nous models de contracte és impulsar la ciència oberta. Es conceben com un punt de partida per aconseguir que la publicació acadèmica en obert sigui gratuïta i per defecte.

En el sector editorial hi ha nombroses revistes que publiquen els seus articles en accés obert per defecte per posar-los a disposició de tothom. Les institucions titulars de les revistes, com ara universitats, administracions públiques o organitzacions sense ànim de lucre, assumeixen el cost del procés de publicació.

Però aquest sistema conviu amb un altre: part dels grups editorials demanen al personal investigador pagar una taxa (coneguda com a article processing charge o APC) per publicar els articles en obert.

Al mateix temps, per llegir els continguts, les editorials ofereixen a les universitats paquets de revistes amb subscripció.

Aquest model genera una doble facturació per a les institucions: per llegir (subscripció) i per publicar (APC).

Coneguts com a acords transformatius, són nous models de contracte entre universitats i ­­­plataformes de publicació científica que modifiquen les condicions d'accés a les revistes.

Com ha passat en altres països europeus, com ara Alemanya i els Països Baixos, la xarxa espanyola d'universitats CRUE i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) han negociat amb els grans grups editorials per posar en pràctica els compromisos de la declaració per l'impuls de la ciència oberta.