Com citar

Presentació

Citar correctament en una activitat, treball final, tesi doctoral o article científic és un requisit imprescindible i un indicador de qualitat. A més, garanteix que fas un ús ètic de la informació, respectant els drets d'autor i evitant el plagi acadèmic.