Coneixement obert a la UOC

Què és l’accés obert? Quins són els seus beneficis? Les estratègies de publicació en accés obert, el seu marc legal, i molt més.

una noia fent bombolles de sabó

Per què cal publicar les tesis doctorals en obert?

A l’Estat espanyol, a Catalunya i a la UOC hi ha normatives que regulen els ensenyaments de doctorat i que estableixen que cal dipositar les tesis doctorals en format electrònic.

El 10 de febrer de 2012 va entrar en vigor l’article 14 del Reial decret 99/2011, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. Aquest article estableix que «una vegada aprovada la tesi doctoral, la universitat s’ha d’ocupar del seu arxiu en format electrònic obert en un repositori institucional i ha de remetre, en format electrònic, un exemplar d’aquesta tesi i tota la informació complementària que sigui necessària al Ministeri d’Educació, als efectes oportuns.

En aquest sentit, la base de dades del Ministeri d’Educació on queden recollides, doncs, les tesis doctorals llegides a l’Estat espanyol és TESEO.

En l’àmbit català, el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va acordar dur a terme diferents actuacions amb la finalitat d’impulsar l’accés obert a la recerca de Catalunya i va encarregar a la Comissió General de Política Universitària el seguiment i la implantació d’aquestes actuacions. El pla d’actuacions per a l’accés obert a Catalunya, aprovat en plenari del CIC el 22 de juny de 2009, té com a fita clau l’horitzó 2012, quan «en els processos d’avaluació de projectes d’investigació, d’acreditació del professorat, d’avaluació de la recerca (sexennis) o de concursos de promoció interna es tindran en compte exclusivament les publicacions incloses en un repositori d’accés obert.

En aquest marc general de normativa, i des de l’any 2001, la Universitat Oberta de Catalunya participa en el projecte de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), l’objectiu del qual és donar accés electrònic en línia al text complet de les tesis doctorals llegides a les universitats públiques catalanes, difonent arreu del món per internet els resultats de la recerca universitària i garantint-ne la preservació per mitjà de MetaArchive Cooperative. Aquesta iniciativa formada per institucions importants d’arreu del món disposa d’una xarxa d’intercanvi d’informació que assegura que altres institucions mantenen una còpia del contingut digital que es vol preservar. Aquesta preservació es duu a terme amb el programari LOCKSS, que constantment compara les diferents còpies per, si s’escau, poder avisar i restaurar de manera automàtica qualsevol canvi.

L’article 10.2 de la Normativa dels estudis de doctorat aprovada pel Comitè de Direcció Executiu de la UOC el novembre de 2011, determina que «un cop aprovada la tesi doctoral, la UOC s’ocupa de l’arxivament en format electrònic al repositori institucional corresponent i remet un exemplar electrònic de la tesi i la informació complementària als organismes competents. Així mateix, inicia els tràmits per a la inclusió de la tesi doctoral en el catàleg de tesis doctorals en línia.

La Política institucional d’accés obert de la UOC, va ser aprovada el 6 d’octubre del 2010 per Consell de Govern, i demana que el seu personal dipositi la seva producció en accés obert al repositori institucional de la UOC O2. Té com a última finalitat recollir tota la producció científica i docent produïda al si de la Universitat i fer-la accessible a tothom de manera lliure i gratuïta amb la voluntat de difondre el coneixement a tota la comunitat científica per tal que progressin la societat en general i la ciència en particular.

Responent a aquest context, totes les tesis llegides a la Universitat Oberta de Catalunya s’han d’arxivar al seu repositori institucional, l’O2, i al repositori cooperatiu de tesis TDX; a més cal omplir les dades corresponents a la base de dades de TESEO.