Coneixement obert a la UOC

Què és l’accés obert? Quins són els seus beneficis? Les estratègies de publicació en accés obert, el seu marc legal, i molt més.

una noia fent bombolles de sabó

Publica treballs finals i recursos d'aprenentatge en obert

Publica al repositori institucional de la UOC, O2, les publicacions digitals en accés obert elaborades en el desenvolupament de les activitats acadèmiques i de docència.

Per què convé publicar els treballs finals en obert?

Coneix els beneficis de publicar el teu treball final de grau, màster o pràcticum en obert.

La publicació es fa a partir de l'autopublicació d'aquests treballs finals, seguint la Guia per al dipòsit de TFC, PFC, Pràcticum, TdR.

Es demana que sigui el mateix autor, l'alumne, qui publica el seu treball al repositori, ja que, amb l'autopublicació, l'alumne autoritza de forma expressa a publicar en accés obert.

Així mateix, els professors i professors col·laboradors vetllaran pel dipòsit al repositori institucional dels treballs finals de grau, màster o pràcticums i incentivaran els seus alumnes.

Cada titulació pot demanar la publicació en accés obert dels treballs finals dels seus alumnes seguint uns criteris de selecció de treballs diferents. D'aquesta manera, pot haver-hi programes que demanin la publicació en obert de tots els treballs finals dels seus alumnes, i d'altres que només en demanin una selecció.

Els estudiants de la UOC són cridats a la publicació al repositori institucional dels treballs finals de grau, màster o pràcticums, que seran de consulta lliure.

Quan es demana que un alumne publiqui el seu treball final, és indispensable que aquest document compleixi els següents requisits:

  • Que el treball no sigui afectat per cap acord de confidencialitat amb tercers.
  • Que el treball no vulneri els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers.

En cas que hi hagi dades que s'hagin de protegir, com ara dades confidencials o que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, aquesta informació s'haurà de retirar abans del dipòsit, o bé se'n pot restringir la consulta als usuaris de la comunitat UOC. Per a qualsevol consulta sobre aquest punt, l'alumne s'haurà de posar en contacte amb els seus professors.

Amb la publicació dels treballs finals en obert al repositori, els alumnes de la UOC donen visibilitat a la seva producció acadèmica.

Alhora, publicar al repositori permet la recuperació d'aquests treballs no només dins del
mateix repositori, sinó també a la xarxa, atès que les entrades al repositori s'indexen; per tant, una cerca pertinent a internet permetrà recuperar el treball a partir de la informació disponible al registre que acompanya el treball (autor/s, títol, paraules clau, resum, etc.).

A més, amb la validació de la publicació del treball al repositori s'hi assigna un handle o URL permanent que la UOC es compromet a conservar amb independència del canvi d'interfícies del repositori. Aquest handle pot ser compartit per l'estudiant, amb la certesa que el registre digital a què fa referència serà sempre recuperable a internet.

El repositori emmagatzema els recursos que s'hi han publicat en tres grans apartats: Docència, Recerca i Institucional.

Els treballs finals dels alumnes de la UOC s'ubiquen tots dins d'apartat Docència. Aquest apartat conté els materials docents i els objectes d'aprenentatge generats per l'activitat docent i dipositats tant per professorat de la UOC (mòduls didàctics, vídeos formatius, guies d'estudi, PAC, exàmens, resolucions d'exàmens, etc.) com per alumnes (treballs finals de grau, màster o pràcticums).

Dins Docència, les grans comunitats es corresponen, en gran mesura, als diferents estudis que imparteix la UOC. I dins les comunitats podem trobar múltiples subcomunitats, les quals representen les diferents branques del coneixement que s'imparteixen dins els estudis. Moltes vegades les subcomunitats corresponen a un o diversos programes impartits a la UOC.

Finalment, al darrer nivell de l'estructura jeràrquica del repositori tenim les col·leccions. En particular, les col·leccions on s'ubicaran els treballs finals comparteixen totes la denominació següent: treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.

Com es publiquen els treballs finals en obert?

Com es poden publicar els treballs finals i material docent en accés obert.