vLex s'amplia amb continguts d'abast global i nous pràctics

Temàtica:  Dret i Ciència Política
Un home amb un portàtil i un martell de jutge a sobre de la taula
12/03/21

Hem organitzat dos seminaris en línia per presentar-te els últims canvis de la plataforma jurídica.

vLex és una plataforma de l'àmbit jurídic que integra legislació i jurisprudència i que ocupa les primeres posicions dels recursos més consultats de la Biblioteca.

Recentment, la plataforma s'ha ampliat amb continguts nous: legislació refosa i jurisprudència completa de tribunals superiors d'una vintena de països, en especial de la Unió Europea i d'Amèrica Llatina. També s'hi han incorporat nou pràctics que analitzen en profunditat diferents branques del dret, com ara la del dret administratiu o la del dret laboral.

En col·laboració amb el proveïdor de la plataforma, des de la Biblioteca hem organitzat una formació en línia per donar-te a conèixer els nous continguts.

El seminari tindrà lloc en dues sessions diferents a través de la plataforma Zoom i és necessària inscripció prèvia. En cas de no poder seguir-la en directe, el vídeo es publicarà al web de la Biblioteca, dins la fitxa de la plataforma vLex.

Quins són els punts forts de vLex?

Altres característiques de vLex que assenyala Xalabarder són la possibilitat de fer carpetes amb les cerques per organitzar la informació, personalitzar l’apartat d'actualitat i els resultats de cerca per àrea d'interès (civil, laboral, etc.) i configurar un sistema d'alertes per rebre notificacions personalitzades al correu electrònic.

Així mateix, vLex «permet consultar llibres electrònics d'editorials conegudes, com Bosch o Dykinson», que no es troben en altres plataformes jurídiques, que només contenen revistes.

Quins són els nous continguts internacionals? 

Pots recuperar continguts legals d'altres països per mitjà del cercador de vLex. A banda de legislació i jurisprudència, la plataforma inclou una selecció de textos de mil editorials. Gràcies al filtre lateral, podràs veure els resultats per àmbit geogràfic.

Filtre vLex

A la pàgina principal, dins el cercador també trobaràs una pestanya per canviar la jurisdicció.

Cercador vLex

Els pràctics

  • Pràctic Administratiu General

Una obra de referència per a l'estudi i l'exercici professional dins de l'àmbit de l'activitat administrativa, els procediments administratius i contenciosos i la funció i la contractació públiques.

  • Pràctic Assessor

Es tracta d'un manual molt complet que integra tota la informació que pot necessitar tothom qui es dediqui a la gestió o a l'assessorament administratius: dret de societats, dret laboral, dret concursal i impostos.

  • Pràctic Concursal

Ofereix visió totalment pràctica del procediment concursal amb respostes precises sobre la declaració del concurs de creditors, els seus efectes o les fases de conveni i liquidació.

  • Pràctic Dret Registral

Conté aspectes essencials del dret registral, amb menció especial a les matèries d'urbanisme i dret hipotecari, complementat amb normativa, doctrina, jurisprudència i formularis actualitzats.

  • Pràctic Esquemes Processals

Ofereix més de 100 esquemes i una visió pràctica dels procediments civil, penal, concursal, laboral i administratiu.

  • Pràctic Impostos

Recull informació i casos pràctics sobre els tres impostos principals: l'impost sobre el valor afegit (IVA), l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i l'impost sobre societats (IS).

  • Pràctic Laboral

Abraça continguts sobre dret laboral amb models de contracte, esquemes de procediment, convenis col·lectius i una àmplia selecció de jurisprudència.

  • Pràctic Trànsit i Seguretat Viària

Inclou tot el que fa referència a les infraccions, les sancions, la responsabilitat i el procediment sancionador, amb una àmplia selecció de jurisprudència i models d'escrits.

  • Pràctic de Successions

Conté una visió íntegra de totes les qüestions relatives al dret de successions amb referències a les diferents especialitats forals i a l'impost de successions. Inclou esquemes processals, doctrina destacada, jurisprudència, legislació i models de formularis.

Autor