Biblioguies

Temàtica:  Multidisciplinar

L'administració electrònica

L’administració electrònica, també coneguda com a administració-e, govern electrònic o govern-e, és una nova alternativa d’interacció de la ciutadania (persones físiques) i les empreses (persones jurídiques) amb l’Administració pública estatal, l’Administració de les comunitats autònomes i les administracions locals i els ajuntaments, entre d’altres. Es basa en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a dissenyar, desenvolupar i implantar eines i entorns informàtics que permetin la comunicació, les gestions i els tràmits de la ciutadania i les empreses amb l’Administració, i és sustentada i motivada per canvis organitzatius i jurídics constants.

Una mà amb un ratolí d'ordinador i un teclat

Interoperabilitat

La interoperabilitat és la capacitat dels sistemes d’informació, en aquest cas de les administracions públiques, i dels procediments als quals aquests donen suport, de compartir dades i possibilitar l’intercanvi d’informació i coneixement. Amb la interoperabilitat, doncs, es fomenta la col·laboració interadministrativa amb l’objectiu de facilitar les tramitacions del ciutadà.

Xarxes d’interoperabilitat

Les xarxes d’interoperabilitat són les col·laboracions interadministratives que fan efectiu el dret dels ciutadans de no aportar documents que ja tenen les diferents administracions públiques. Fomenten l’intercanvi d’informació entre les diferents administracions i hi ha diferents tipus d’iniciatives en l’àmbit estatal i en les comunitats autònomes, entre d’altres.

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip