Tipus de comerç electrònic

El comerç electrònic es pot dividir en diferents tipologies, segons la finalitat, la plataforma, l’objecte i el destinatari. La distinció segons el destinatari del servei de comerç electrònic és la més comuna, i se’n coneixen diversos tipus, depenent del tipus d’agents econòmics implicats i de la relació establerta: d’empresa a empresa (business to business, B2B), d’empresa a consumidor (business to consumer, B2C), de consumidor a consumidor (consumer to consumer, C2C), de consumidor a empresa (consumer to business, C2B), d’empresa a administració (business to administration, B2A) i de consumidor a administració (consumer to administration, C2A). A continuació, abordem amb més detall dues de les possibilitats de relació més comunes: el comerç d’empresa a consumidor (B2C) i el comerç d’empresa a d’empresa (B2B).

Tipos de eCommerce - Observatorio eCommerce
Presentació dels diferents tipus de comerç electrònic segons la finalitat, plataforma, objecte i destinatari.

Comerç d’empresa a consumidor (business to consumer, B2C)

El comerç d’empresa a consumidor (business to consumer, B2C) és la modalitat de comerç electrònic en què hi ha una relació entre una empresa i un comprador per mitjà d’una xarxa de telecomunicacions. L’oportunitat que internet aporta a les empreses per a oferir els seus productes a un volum molt gran de públic potencial, amb uns costos comparativament baixos, converteix el B2C en una modalitat en auge.

B2C - Wikipedia
El comerç d’empresa a consumidor (B2C) a la Wikipedia en castellà.
A new evolution model for B2C e-commerce market
Article que estudia la formació de l’estructura del mercat del comerç d’empresa a consumidor (B2C).
The Impact of E-Commerce Customer Relationship Management in Business-to-Consumer E-Commerce
Article que examina l’impacte de la gestió de la relació de comerç electrònic amb els clients.
Exploring the continuance intentions of consumers for B2C online shopping: Perspectives of fairness and trust
Reflexió sobre els efectes de la satisfacció i la confiança en la continuïtat en la compra per mitjans electrònics.
Repurchase intention in B2C e-commerce—A relationship quality perspective
Article que tracta de la fidelització del client en el comerç d’empresa a consumidor (B2C).

Comerç d’empresa a empresa (business to business, B2B)

El comerç d’empresa a empresa (business to business, B2B) és l’evolució del negoci entre empreses, ara utilitzant la xarxa de telecomunicacions, per a aprofitar les oportunitats de la globalització i la interacció i de la reducció del cost d’aquest comerç per mitjà d’internet.

Busineess-to-business - Wikipedia
El comerç d’empresa a empresa (B2B) a la Wikipedia en castellà.
B2B e‐marketplace: an e‐marketing framework for B2B commerce
Estudi sobre la contribució del màrqueting digital al mercat electrònic.
B2b eMarketplaces: A classification framework to analyse business models and critical success factors
Article que estudia els mercats web (e-marketplaces) del comerç d’empresa a empresa (B2B).
B2B : how to build a profitable e-commerce strategy
Obra que reflexiona sobre com es pot dissenyar una estratègia de comerç d’empresa a empresa (B2B) d’èxit.