Riscos psicosocials en el treball

L'estrès relacionat amb el treball, originat per diferents aspectes de les condicions i l'organització del treball, afecta negativament la salut física i psicològica dels treballadors, com també l'eficàcia d'una organització. 

Actualment, els riscos psicosocials són una de les principals causes de malalties i d'accidents laborals. Per això, la identificació i avaluació de riscos psicosocials en el treball és un dels reptes principals per a la salut dels treballadors i la salut de les organitzacions.

Última actualització: 
07.08.18

Què són els riscos psicosocials en el treball?

Algunes definicions per a entendre què són els riscos psicosocials en el treball, com s'identifiquen i com s'avaluen.

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Definició de riscos psicosocials i estrès en el treball que trobem a la pàgina web de l'EU-OSHA.
Psychosocial risk factors and hazards (OMS)
Definició de riscos psicosocials i estrès en el treball, i accés a documentació associada (OMS).
Riesgos psicosociales - ISTAS
Descripció de riscos psicosocials en el treball que trobem al web de l'ISTAS.
Wikipedia: «Riesgos psicosociales»
Definició de riscos psicosocials de la Wikipedia en castellà.
Mental Health - Psychosocial Risk Factors in the Workplace
Definició dels riscos psicosocials en el treball que trobem a la pàgina web del CCOHS.

Metodologies i eines per a l'avaluació i la intervenció preventiva de riscos psicosocials en el treball

Principals metodologies utilitzades internacionalment per a l'avaluació i la prevenció dels riscos psicosocials en el treball:

Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ)
Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ)
F­PSICO. Factores Psicosociales. Método de evaluación
Versió 4.0 del qüestionari F-PSICO per a la valoració dels factors psicosocials.
Mètode per a l'avaluació i la prevenció dels riscos psicosocials CoPsoQ PSQCAT (versió 2)
Versió en català del mètode COPSOQ per a l'avaluació i la prevenció dels riscos psicosocials (Versió 2).
Manual d'aplicació del CoPsoQ PSQCAT (versió 2)
Manual d'aplicació del mètode COPSOQ per a l'avaluació i la prevenció dels riscos psicosocials.

Organismes internacionals i nacionals

Selecció de pàgines web dels principals organismes relacionats amb la identificació i l'avaluació de riscos psicosocials en el treball en els àmbits de Catalunya, l'Estat espanyol i internacional.

Organització Mundial de la Salut (OMS)
Organització Mundial de la Salut (OMS)
Organizació Internacional del Treball (OIT)
Web de l’Organització Internacional del Treball (OIT)
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
Pàgina web de l'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA).
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
Pàgina web de l'Institut Nacional de Salut i Seguretat Laborals (NIOSH).
Health and Safety Executive (HSE)
Pàgina web de la Health and Safety Executive (HSE).
Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS)
Pàgina web del Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS).
INSST
Portal de riscos psicosocials de l'Institut Nacional de Seguretat y Salut en el Treball (INSST).
Departament d'Empresa i Coneixement
Pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)
Pàgina web de l'Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut (ISTAS).
Observatorio de riesgos psicosociales. UGT
Pàgina web de l'Observatori de Riscos Psicosocials, de la Secretaria de Salut Laboral i Medi Ambient de la UGT.
WoNT. Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables. Universitat Jaume I
WoNT. Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables. Universitat Jaume I

Normativa i textos de referència

Selecció de les principals normatives vinculades amb els riscos psicosocials en el treball en els àmbits nacional i internacional.

Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales
Text íntegre (i consolidat) de la Llei 31/1995, de Prevenció de riscos laborals.
Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
Framework Agreement on Work-Related Stress (2004)
Acord marc europeu que té per objectiu augmentar la consciència i la comprensió de l'estrès relacionat amb la feina
Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention
Informe sobre els riscos psicosocials a la feina publicat conjuntament per l'Agència Europea (OSHA) i Eurofound.
Factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, medidas y buenas prácticas
Informe sobre els factors i els riscos psicosocials, elaborat pels investigadors Bernardo Moreno i Carmen Báez.