Perseus Digital Library

Base de dades creada per la Universitat Tufts que conté textos, lexicons, imatges i mapes de l'antiga Grècia.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2014
Idioma: 
Anglès