Intelecomonline

Repositori de vídeos educatius que es reprodueixen a demanda. Llicència. Per a emprar el material trobat a INTELECOM Online Resources Network™ és necessari subscriure-s’hi i un acord de llicència de subscripció vàlid 

Llicència: 
Gratuït