IDEAS: Economics and finance research

Base de dades bibliogràfica i molt exhaustiva sobre economia i finances elaborada pel Banc de la Reserva Federal de St. Louis als Estats Units. Permet navegar per tipologia documental així com identificar autors, institucions i altres actors rellevants en el camp de l’economia.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Proveïdor: 
Federal Reserve Bank of St. Louis