Herramientas en lenguaje.com

El proveïdor de tecnologia lingüística Signum ofereix aquí un conjunt d’eines entre les quals cal destacar un verificador ortogràfic; un corrector de formes verbals que inclou les formes amb voseo pròpies de diverses zones de Llatinoamèrica; un sil·labejador i guionitzador (amb resultats de vegades distints segons es vulgui fer una partició en síl·labes fonètiques o una divisió per a finals de línia); un lematitzador; un motor numèric que transcriu xifres a lletres, i un buscador de paraules similars fonèticament.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Proveïdor: 
Signum
Idioma: 
Espanyol