Google Scholar

Cercador d’articles i publicacions acadèmiques que permet fer cerca avançada. Si es disposa d’un perfil de Google, es poden desar els resultats i fer un seguiment de les publicacions i cites pròpies.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Proveïdor: 
Google