DOUE, Diari Oficial de la Unió Europea

El Diari Oficial (DO) és el butlletí oficial en què apareixen les disposicions legals de la UE (sèrie L) i altres documents oficials de les institucions, els òrgans i els organismes de la UE (sèrie C i els seus suplements). Es publica de dimarts a dissabte en les llengües oficials de la UE i està disponible en diversos formats.

Llicència: 
Gratuït