Business Source Complete (EBSCO)

Base de dades bibliogràfica i de text complet. Indexa i resumeix les revistes acadèmiques d’economia i direcció d’empresa més importants des del 1886.

Informació dels autors més citats, revistes a text complet sobre màrqueting, MIS, POM, comptabilitat, finances i economia. Informació sobre dades de finances, llibres, informes d'investigació de mercat, perfils d'empreses i anàlisi FODA, entre altres.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
EBSCO
Proveïdor: 
EBSCO
Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Anglès