arXiv

Repositori que recull uns 987.801 documents en accés obert i prepublicacions referents a física, matemàtiques, informàtica, biologia quantitativa, finances i estadística.

 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Proveïdor: 
Cornell University Library
Idioma: 
Anglès