Normativa aplicable

A Espanya no hi ha una regulació concertada sobre la matèria, però les normes aplicables són les que s’indiquen a continuació.

Estableix accions de cooperació de las administracions públiques sanitàries per tal d’assegurar un bon...
Coneguda com LOPD, garanteix la protecció de drets fonamentals de les persones, com ara el de l’honor i la...
Decret que aprova un reglament de desenvolupament de la LOPD per tal de protegir els drets de la personalitat...
Estableix una regulació dels serveis de la societat de la informació.
Regula accions per tal de garantir el dret a la protecció de la salut reconegut en la Constitució.
Regula l’autonomia del pacient i els drets i les obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.
Defineix el concepte de publicitat i en regula tots els aspectes bàsics.
Decret que aprova un text refós que unifica l’anterior Llei 26/1984 de 19 de juliol.
S’estableixen normes per a garantir l’assistència sanitària transfronterera dels pacients i promoure la cooperació.
Vetlla per a garantir la mobilitat dels pacients i establir unes regles per a facilitar el seu accés assistencial.
Segells de qualitat, codis de conducta i acreditacions que hi ha per avaluar la informació sobre salut a la xarxa.