Mediació

La mediació és un procediment de resolució de conflictes alternatiu a la via judicial. Per mitjà de la intervenció en el conflicte d’una tercera part imparcial, es fomenta el diàleg per a assolir un acord entre les parts, en què mai no hi ha guanyadors ni perdedors. Les parts accedeixen a la mediació d’una manera totalment voluntària, com a mesura per a evitar l’obertura d’un procés judicial.

Última actualització: 
02.10.19

Què és la mediació?

Algunes eines per a definir i entendre què és la mediació, una alternativa a la via judicial per a la resolució de conflictes.

Mediation - Wikipedia
La mediació a la Wikipedia en anglès.
Mediación - European Justice
Apartat sobre la mediació del Portal Europeu d'e-Justice.
Principios clave y fases de la mediación - European Justice
Principis fonamentals i fases de la mediació, amb el Portal Europeu d'e-Justice.
Mediació - Característiques principals - Departament de Justícia
Les quatre característiques bàsiques de la mediació.
Recurs d’aprenentatge sobre la mediació.
Mediation Law and Practice
Manual sobre la mediació, la seva pràctica i les seves implicacions legals.
Reportatge sobre la mediació del programa La Aventura del Saber, de La 2.
eLearnCourt
Eina virtual per al desenvolupament de les competències en la resolució de conflictes.

La mediació com a mètode de resolució de conflictes es pot utilitzar pràcticament en tots els àmbits en què hi hagi un conflicte. Malgrat tot, hi ha un seguit d’àmbits en què la mediació s’ha consolidat. A continuació, desglossem alguns dels àmbits en què la mediació s’aplica amb més regularitat.

La mediació és un dels múltiples mètodes per a intervenir en la resolució de conflictes. D'altra banda, la conflictologia és un conjunt de coneixements i habilitats que permeten entendre i intervenir en la resolució d'un conflicte per vies pacífiques. Així, doncs, la mediació es podria entendre com un instrument de la conflictologia.

Representació d'organismes i institucions, documents de referència, legislació, etc., que ens poden ajudar a entendre la incidència de la mediació en diferents regions com són Catalunya, Espanya, Europa, els Estats Units i Llatinoamèrica.

Recull de normativa de referència autonòmica, estatal i europea sobre la mediació. No totes aquestes mediacions tenen un marc normatiu específic regulador que les disciplini.

Multitud de publicacions periòdiques i llibres que tracten la mediació des de diferents vessants.

A continuació us proposem alguns mitjans menys acadèmics per a poder-vos submergir d’una manera amena en el concepte de la mediació.