Comercialització a distància de serveis financers

Un dels sectors que es va renovant per digitalitzar-se és el dels productes bancaris d’instruments financers o d’inversió i assegurances. Aquesta renovació és motivada per tota l’allau normativa que l’afecta, sobretot pel que fa als principis d’interès general i de protecció del consumidor.

Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores
Aquest llei té com a objectiu la incorporació a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2002/65/CE.
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista
Llei que també regula l’activitat comercial a internet.
"Libro verde sobre los servicios financieros al por menor. Mejores productos, más posibilidades de elección y mayores oportunidades para consumidores y empresas"
Llibre sobre la detecció de possibles ineficiències i millores en el mercat dels serveis financers a consumidors.