Accés obert a la UOC

El moviment Open Access, Accés Obert en català, fa referència a l’accés lliure, immediat i sense restriccions a qualsevol material digital educatiu o acadèmic publicat amb llicències Creative Commons. En aquest monogràfic hem recollit eines i recursos de la UOC relacionats amb l’accés obert. 

Data de publicació: 
17.10.16

Articles

En ciència, obrir-se o morir - Marta Aymerich
Article d'opinió publicat al diari Ara el 08/10/2016
Use of open educational resources at the UOC
Griset, Roger; Rivera López, José Manuel (2010). Use of open educational resources at the UOC.

Eines

Repositori institucional de la UOC, O2
L'O2 recull, difon i preserva les publicacions digitals en accés obert dels membres de la UOC.
Revistes científiques de la UOC
Revistes en accés obert de la UOC (OJS).
Política institucional d'Accés Obert de la Universitat Oberta de Catalunya
Aquesta política obliga els seus investigadors a publicar en accés obert mitjançant el dipòsit en el repositori.
El mandat institucional a la pràctica: guia ràpida per a professors i investigadors
Guia pràctica sobre el mandat institucional aprovat el 6 d'octubre de 2010.