Com pots identificar revistes per a publicar-hi?

1. Localitza la revista on voldries publicar

Per a ajudar a identificar revistes acadèmiques per a publicar-hi un manuscrit es poden consultar diferents recursos que recullen les revistes existents. 

 

DOAJ
Directori que pretén ser global i abastar totes les revistes d'accés obert científiques i acadèmiques.
JournalTOCS
Directori de revistes que permet consultar els seus sumaris.
Eina que ajuda a localitzar la revista de Springer més adequada per a publicar un manuscrit.
Elsevier Journal Finder
Eina que identifica revistes de Scopus on publicar d’acord amb les seves característiques.

2. Valora la qualitat de la revista científica

Per a decidir si interessa publicar en una determinada revista és útil formular-se diferents preguntes que ajuden a valorar-ne la qualitat.

Llista de comprovació per avaluar les credencials d'una revista o editorial.

3. Coneix l’impacte de la revista

El factor d’impacte, la posició i el quartil que ocupa la revista respecte a altres del seu àmbit són criteris actualment molt importants per a seleccionar la revista per a publicar-hi la recerca realitzada.

 

ISI JCR Journal Citation Reports
Proporciona les dades del factor d'impacte i els quartils on es troben posicionades les revistes.
SJR
Recull els indicadors sobre revistes científiques i països extrets de la base de dades Scopus (1999-)

4. Coneix l’opció de publicar en Accés Obert

Beneficis de l'accés obert

  • Augment de la visibilitat de la literatura científica.
  • Més impacte de les publicacions: augment de les citacions dels autors i les publicacions.
  • Accés perpetu als documents.
  • Recuperació fàcil dels continguts publicats en accés obert.
  • Garantia de preservació dels resultats de la recerca.
  • Augment de la visibilitat de les institucions.

beneficis de publicar en els repositoris institucionals

(Font: REBIUN)

Estratègies de publicació en accés obert

Autoarxiu: via verda

L’autoarxiu en repositoris institucionals, com l’O2, o en repositoris temàtics permet el següent:

  • La publicació d’una còpia dels articles (publicats i revisats).
  • La publicació de la versió enviada (preprint), acceptada (postprint) o publicada (PDF de l’editorial).
  • L’accés a les publicacions amb possibilitat d’accés gratuït, accés embargat o accés restringits.

Pel que fa a les publicacions científiques, cal que consulteu les polítiques d’autoarxiu de les editorials on heu publicat les vostres obres:

​​

 

Revistes en accés obert: via daurada

La via daurada consisteix a publicar en revistes que no cobren cap subscripció per l’accés als articles, però que tenen altres models de negoci que els permeten cobrir les despeses de publicació (com ara: un autor paga per publicar en accés obert). 

 

Model híbrid

Amb el model híbrid, les revistes publiquen els articles en accés obert immediat, a partir que l’autor o la institució titular de l’article paga una quota per finançar-ne l’accés.

 

Política institucional d'Accés Obert de la UOC
Aquesta política obliga els seus investigadors a publicar en accés obert mitjançant el dipòsit en el repositori.
O2 repositori UOC
L'O2 Repositori UOC recull, difon i preserva les publicacions digitals en accés obert dels membres de la UOC.

5. Informa't de la llicència sobre els drets d'autor

Com a autor és important conèixer el tipus de llicència que se signa amb els editors, ja que s’hi cedeixen els drets d’autor. Aquest aspecte és important, ja que condiciona el posterior ús que es pot fer de l’article.

Aquesta infografia mostra els principals aspectes que cal tenir en compte. 

conserva els teus drets enfront les editorials

(Font: REBIUN)

Recursos per a ajudar a administrar els drets d'autor eficaçment.
Les llicències de difusió en accés obert i la seva implicació en la publicació al repositori institucional, O2.