Obres i drets d’autor

 

 

Què és una obra i quines són objecte de propietat intel·lectual?

L’article 10 de la Llei de propietat intel·lectual estableix que són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s'inventi en el futur.

El precepte enumera, a títol exemplificatiu però no limitatiu, les obres següents: 

Exemples: 

a) Obres escrites: llibres, escrits o qualssevol altres obres de la mateixa naturalesa

b) Obres musicals: composicions musicals, amb lletra o sense

c) Obres dramàtiques 

d) Obres cinematogràfiques 

i) Escultures i obres de pintura, dibuix i còmics, entre d’altres

f) Obres arquitectòniques i d'enginyeria

g) Gràfics, mapes i dissenys relatius, en general, a la ciència

h) Obres fotogràfiques

i) Programes d'ordinador

El títol, quan sigui original, també quedarà protegit com a part de l’obra.

El dret d’autor no protegeix ni les idees ni els simples fets: el que aquest dret protegeix és la forma en què s’expressen aquestes idees, allò que atorga a l’obra originalitat.

Una idea pot expressar-se de moltes maneres diferents, és per això que el dret d’autor protegeix l’expressió de la idea, no la idea en si mateixa. 

 

Quines obres no són objecte de propietat intel·lectual?

No són objecte de propietat intel·lectual (article 13 de la LPI): 

  • les resolucions dels òrgans jurisdiccionals,
  • els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics,
  • les disposicions legals o reglamentàries i els seus corresponents projectes,
  • les traduccions oficials dels textos anteriors.

Dit d’una altra manera, qualsevol d’aquests documents pot ser reproduït, distribuït, comunicat públicament o modificat lliurement sense cap autorització prèvia per part del titular dels drets.

Tal com s’indica en l’apartat anterior, les idees tampoc no són objecte de propietat intel·lectual.