Polítiques de qualitat

La Biblioteca Virtual està intensament vinculada al desplegament dels sistemes interns de garantia de la qualitat de la Universitat, i participa en totes les iniciatives per a la millora contínua dels processos que s'hi impulsen.

La Biblioteca participa en el model d'assegurament de la qualitat de la Universitat Oberta de Catalunya, basat en el manual del sistema de garantia interna de la qualitat Audit, assegurant el cercle de millora contínua en els serveis que ofereix la Biblioteca als diferents grups d'interès.

Anualment aporta els indicadors del funcionament dels serveis per a l'informe de seguiment de les titulacions; també elabora un informe del funcionament global de la Biblioteca, que mostra la participació dels estudis, amb la col·laboració del professorat, en la formació de la col·lecció de la Biblioteca, la satisfacció dels usuaris i les propostes de millora per al seu funcionament.

La Universitat Oberta de Catalunya, d'acord amb la seva política de qualitat, que sempre ha estat present en el seu funcionament, va decidir participar en el programa Audit per a dissenyar un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) que, essent aplicable a cadascun dels estudis, permet integrar totes les activitats que la UOC porta o vol portar a terme, per a garantir la qualitat dels seus ensenyaments, ampliant els mecanismes de participació dels diferents grups d'interès i creant mecanismes de revisió i millora contínua.

L'adaptació del disseny del SGIC al conjunt de la Universitat ha estat ratificat per l'AQU amb data 1 d'octubre de 2009; i el manual revisat afectarà les titulacions oficials de tota la UOC que estiguin en funcionament en el moment de la implantació de l'SGIQ i totes les que estiguin autoritzades per als cursos posteriors al 2008-2009.

El sistema de garantia interna de la Universitat en el capítol corresponent a la Biblioteca especifica que:

«Per a tots els serveis s'obtenen resultats d'ús i de satisfacció, que són avaluats per a cada servei periòdicament pels seus responsables, i globalment amb l'informe de resultats. Un cop avaluats els resultats, s'estableixen propostes que queden recollides en l'informe d'avaluació corresponent. La Biblioteca elabora cada curs una memòria d'activitat que permet la difusió d'aquesta activitat, dels resultats, de les accions de millora i de les innovacions que s'han dut a terme per a atendre les necessitats dels usuaris i incrementar la qualitat del servei.»

A més, la Biblioteca Virtual, participa activament en el grup de treball d'estadístiques de REBIUN.

Durant l'any 2010, la Biblioteca, finalitza el projecte de redefinir els indicadors de qualitat.
La Biblioteca Virtual de la UOC, 365 dies connectats: Memòria d'activitat (curs 2010-2011)
Memòria de l'activitat desenvolupada per la Biblioteca Virtual de la UOC, durant el curs acadèmic 2010-2011.