Fes una donació

Per a cedir gratuïtament un document o un grup de documents de caire acadèmic a la Biblioteca de la UOC, consulta la normativa corresponent i fes l'oferiment enviant un missatge de correu electrònic a la bústia donatius@uoc.edu.

Introducció

La Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya, com a organisme dinàmic que està en creixement continu, considera la incorporació de donacions com un mitjà important per a enriquir les seves col·leccions.

La donació, com a cessió gratuïta d'un document o d'un conjunt de documents, queda lliure de tota mena de condició per part del donant, tret de casos excepcionals que s'han d'avaluar individualment.

La Biblioteca es reserva el dret d'acceptar o rebutjar un donatiu. Els documents acceptats passen a formar part del fons de la Biblioteca. Els documents que la Biblioteca decideixi que no compleixen els criteris de selecció, es poden tornar al donant o passen a ser reciclats o destruïts, per la via que ofereix la institució.

La Biblioteca es podrà posar en contacte amb la institució o particular que ha fet la donació per a comunicar-li l'acceptació o el refús.

La Biblioteca no accepta fons en dipòsit, tret de casos especials que es consideri que tenen un interès especial per a la comunitat universitària.

Com fer una donació

Tota persona, institució o organització que estigui interessada a fer una donació de documents ha de contactar prèviament amb la Biblioteca, enviant un missatge de correu electrònic a la bústia donatius@uoc.edu.

Fes-nos arribar el llistat del contingut, perquè puguem valorar-ne la incorporació al fons de la Biblioteca.

Criteris de selecció de documents per a la seva incorporació al fons bibliogràfic de la Biblioteca virtual

Els principals requisits mínims i genèrics que han de complir els documents donats són els següents:

Temàtiques
La temàtica dels documents donats ha de concordar amb les necessitats dels usuaris i les línies d'estudi, docència i recerca de la Universitat.

Estat físic dels documents
Només s'accepten recursos que estiguin en bon estat. Es refusen els documents trencats, esquinçats, escrits, mutilats, amb fongs o obsolets.

Duplicats
Quan la Biblioteca ja disposa de dos exemplars del títol que arriba per donació, es pondera la conveniència, d'acord amb les dades de consulta i préstec, d'incorporar-lo a la col·lecció o desfer-se'n. El donant pot verificar prèviament si la Biblioteca ja disposa d'exemplars dels documents objecte de la donació, mitjançant la consulta del catàleg de la UOC.

Còpies
No s'admeten reproduccions (fotocòpies, còpies gravades, etc.) de cap mena de material bibliogràfic, audiovisual, etc., tret de casos excepcionals que s'avaluen individualment.

Publicacions periòdiques
Si la revista ja forma part de la col·lecció, es mira de completar amb els anys o números que falten. Si el títol no forma part del fons bibliogràfic del catàleg, s'actua d'aquesta manera:
- si són números solts, no s'accepten, tret del cas que es tracti d'un número monogràfic interessant per al fons de la Biblioteca;
- si és una col·lecció sencera, s'estudia si s'incorpora al fons de la Biblioteca o no.