Col·lecció digital per àrees d'estudi

La Ley

Tots els continguts jurídics que necessites en l'aprenentatge diari: jurisprudència, legislació, doctrina, formularis, convenis col·lectius o doctrina administrativa. Hi trobaràs legislació internacional, europea, estatal i autonòmica, doctrina fixada pel Tribunal Suprem i resolucions, dictàmens i informes de diferents òrgans administratius i consultius. A més, és una de les col·leccions amb més referències bibliogràfiques i inclou el Diario La Ley, amb actualitat jurídica.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Dret i Ciència Política
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Doctrina, Jurisprudència, Legislació
Tingues en compte

Demana'ns accés al mòdul LEGALTECA, amb llibres, obres actualitzables i revistes professionals (Biblioteca Bosch, Codi civil i Codi penal comentat), des de La Biblioteca respon.

L'ús d'aquest recurs és només per finalitats docents, acadèmiques i de recerca. Qualsevol ús de la base de dades per finalitats laborals es considera un ús indegut.

Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió

Vols saber-ne més?

Així és La Ley

Plataforma jurídica La Ley