Earth, Atmospheric & Aquatic Science Database

Una base de dades referida a les ciències de la terra, l'atmosfera i les ciències aquàtiques que inclou resums de ciències del mar, meteorologia i astrofísica. També conté textos complets d'articles de diferents revistes, incloses revistes acadèmiques, informes tècnics, actes de conferència i publicacions oficials que estudien els problemes crítics que afecten el medi ambient terrestre i aquàtic.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Multidisciplinar
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Base de dades referencial, Revistes digitals
Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió

Vols saber-ne més?