Portada Gramàtica del català contemporani
Vol. 2. Sintaxi (1-16)

SINTAXI

1. L'ORACIÓ
M. Lluïsa Hernanz

1.1. INTRODUCCIÓ ....995
1.2. EL CONCEPTE D'ORACIÓ ....998
1.2.1. DIFERENTS APROXIMACIONS A LA NOCIÓ D'ORACIÓ: DEFINICIONS SEMÀNTICO-NOCIONALS, LÒGIQUES I DISTRIBUCIONALS ....998
1.2.2. LES DEFINICIONS FORMALS DE L'ORACIÓ ....1001
1.2.3. ORACIÓ I ENUNCIAT. ELS FRAGMENTS ....1003
1.2.3.1. Consideracions generals ....1003
1.2.3.2. Tipologia dels fragments ....1006
a) Els fragments el·líptics ....1007
b) Els fragments no el·líptics: les expressions exclamatives ....1009
c) Els fragments no el·líptics: els mots-frase ....1010
1.2.4. ORACIÓ SIMPLE I ORACIÓ COMPOSTA ....1013
1.3. PROPIETATS GENERALS DE L'ORACIÓ EN CATALÀ ....1016
1.3.1. LA NOCIÓ D'ESTRUCTURA ....1016
1.3.2. LES CATEGORIES SINTÀCTIQUES: CATEGORIES LÈXIQUES I CATEGORIES GRAMATICALS ....1019
1.3.3. L'ORDRE DE MOTS DINS L'ORACIÓ ....1022
1.3.3.1. Consideracions prèvies ....1022
1.3.3.2. Ordre de mots i tipus de predicats ....1023
1.3.3.3. La "pesantor" dels constituents ....1027
1.3.4. L'EL·LIPSI ....1028
1.3.4.1. Caracterització general ....1028
1.3.4.2. L'el·lipsi nominal ....1031
a) L'el·lipsi del SN subjecte ....1031
b) L'el·lipsi del SN objecte ....1032
1.3.4.3. L'el·lipsi verbal ....1035
a) El buidament ....1035
b) L'el·lipsi del SV ....1037
c) L'el·lipsi del SV seleccionat per un verb modal o aspectual ....1038
d) Les oracions truncades ....1039
1.3.4.4. L'el·lipsi de la còpula ....1041
1.3.4.5. Recapitulació ....1041
1.4. ORACIÓ I PREDICACIÓ ....1042
1.4.1. LA NOCIÓ DE PREDICACIÓ ....1042
1.4.2. TIPUS DE PREDICATS: VERBALS I NO VERBALS ....1044
1.4.3. ELS DIFERENTS ENTORNS ESTRUCTURALS DE LA PREDICACIÓ ....1047
1.4.3.1. Oració i predicació secundària ....1047
1.4.3.2. De la predicació secundària a la subordinació ....1049
1.4.4. LES FRASES NOMINALS ....1054
1.4.4.1. Els refranys ....1055
1.4.4.2. Les frases nominals exclamatives ....1058
a) Propietats sintàctiques i semàntiques ....1058
b) Algunes variants de les frases nominals exclamatives ....1062
1.4.4.3. Els titulars de premsa ....1065
1.5. CONCLUSIONS ....1068
BIBLIOGRAFIA ....1070

2. LES FUNCIONS SINTÀCTIQUES
Aurora Bel

2.1. FUNCIONS SINTÀCTIQUES I FUNCIONS SEMÀNTIQUES ....1077
2.1.1. CATEGORIES I FUNCIONS SINTÀCTIQUES ....1077
2.1.2. FUNCIONS SEMÀNTIQUES ....1080
2.2. FUNCIONS SINTÀCTIQUES RELACIONADES AMB EL SINTAGMA VERBAL (SV) ....1084
2.2.1. PREDICAT, ARGUMENTS I ADJUNTS ....1084
2.2.2. EL SUBJECTE ....1086
2.2.2.1. Propietats del subjecte ....1086
2.2.2.2. La posició del subjecte ....1091
2.2.2.3. El subjecte el·líptic ....1093
a) El subjecte el·líptic en les oracions finites ....1093
b) El subjecte el·líptic en les oracions no finites ....1095
2.2.3. EL COMPLEMENT DIRECTE ....1097
2.2.3.1. Els verbs transitius i el seu argument ....1097
2.2.3.2. L'elisió de l'objecte ....1099
a) Amb verbs d'objecte intern ....1099
b) Amb construccions d'infinitiu ....1100
2.2.3.3. Els objectes dels verbs de mesura ....1101
2.2.3.4. La pronominalització dels objectes ....1102
2.2.4. EL COMPLEMENT INDIRECTE I ALTRES COMPLEMENTS DE DATIU ....1104
2.2.4.1. Els datius amb verbs ditransitius ....1105
a) Datius metes i benefactius ....1105
b) Datiu possessiu ....1107
2.2.4.2. Els datius amb verbs psicològics ....1108
2.2.4.3. Altres complements de datiu ....1109
2.2.5. EL COMPLEMENT DE RÈGIM ....1110
2.2.5.1. Caracterització del complement de règim ....1110
2.2.5.2. Classificació dels verbs que regeixen CRs ....1114
2.2.6. ELS COMPLEMENTS ADJUNTS ....1115
2.2.6.1. Els adjunts del SV o complements circumstancials ....1115
2.2.6.2. Els adjunts oracionals ....1117
2.3. ALTRES FUNCIONS SINTÀCTIQUES ....1118
2.3.1. EL COMPLEMENT PREDICATIU ....1118
2.3.2. L'ATRIBUT ....1121
2.3.3. FUNCIONS SINTÀCTIQUES RELACIONADES AMB ALTRES CATEGORIES LÈXIQUES ....1124
2.3.3.1. Amb el nom ....1124
2.3.3.2. Amb l'adjectiu ....1126
2.3.3.3. Amb l'adverbi ....1127
2.3.3.4. Amb la preposició ....1129
2.4. LA CONCORDANÇA ....1129
2.4.1. LA CONCORDANÇA EN EL SINTAGMA NOMINAL ....1130
2.4.2. LA CONCORDANÇA ANAFÒRICA ....1132
2.4.3. LA CONCORDANÇA DEL PARTICIPI ....1134
2.4.4. LA CONCORDANÇA DE SUBJECTE I VERB ....1137
2.4.4.1. La concordança ad sensum i altres casos de discordança ....1138
2.4.4.2. La concordança amb els verbs presentacionals ....1143
2.4.4.3. La concordança amb els verbs copulatius ....1144
BIBLIOGRAFIA ....1146

3. L'ENUNCIACIÓ I LA MODALITAT ORACIONAL
Lluís Payrató

3.1. ENUNCIACIÓ, ENUNCIADOR I ENUNCIAT ....1151
3.1.1. L'ENUNCIACIÓ COM A PROCÉS COMUNICATIU ....1151
3.1.2. L'ENUNCIADOR COM A SUBJECTE DISCURSIU ....1153
3.1.3. L'ENUNCIAT COM A PRODUCTE TEXTUAL ....1153
3.2. ENUNCIACIÓ I DIXI ....1154
3.2.1. CONCEPTE DE DIXI. LA DIXI COM A FENOMEN GRAMATICAL I PRAGMÀTIC ....1154
3.2.1.1. Consideracions generals ....1154
3.2.1.2. Tipus de dixi i coordenades díctiques ....1157
3.2.2. SUBCLASSES DÍCTIQUES ....1161
3.2.2.1. Dixi de persona ....1161
3.2.2.2. Dixi d'espai ....1165
3.2.2.3. Dixi de temps ....1169
3.2.2.4. Dixi social. Tractaments ....1173
3.2.3. EL VOCATIU ....1175
3.3. ENUNCIACIÓ I MODALITAT ....1178
3.3.1. CONCEPTE DE MODALITAT. LA MODALITAT COM A FENOMEN GRAMATICAL I PRAGMÀTIC ....1178
3.3.1.1. Tipus de modalitat i modalització ....1179
3.3.1.2. Les modalitats com a operadors sintàctics ....1181
3.3.2. MODALITATS ORACIONALS O DE L'ENUNCIACIÓ ....1182
3.3.2.1. Modalitat i actes de parla ....1184
3.3.2.2. Tipus d'actes il·locutius ....1186
3.3.3. MODALITATS ACTITUDINALS O DE L'ENUNCIADOR ....1187
3.3.3.1. Modalitats lògiques i conceptes afins ....1188
3.3.3.2. Correspondència entre tipus de modalitat i indicadors gramaticals ....1189
3.3.4. MARQUES DE MODALITAT I MODALITZACIÓ ....1190
3.3.4.1. Marques generals de modalitat i modalització ....1190
3.3.4.2. Altres indicadors de processos de modalització ....1193
3.4. CLASSES D'ORACIONS SEGONS LA MODALITAT ....1194
3.4.1. TIPUS DE MODALITAT I CLASSES D'ORACIONS ....1194
3.4.2. ORACIONS DECLARATIVES ....1196
3.4.2.1. Marques prosòdiques ....1198
3.4.2.2. Marques sintàctiques ....1199
3.4.2.3. Declaratives i altres processos de submodalització explícits ....1200
3.4.3. ORACIONS INTERROGATIVES ....1201
3.4.3.1. Interrogatives totals ....1203
3.4.3.2. Interrogatives parcials ....1205
3.4.3.3. Interrogatives retòriques i indirectes ....1205
3.4.3.4. Interrogatives confirmatòries ....1206
3.4.3.5. Interrogatives reiteratives ....1207
3.4.4. ORACIONS IMPERATIVES ....1208
3.4.4.1. Imperatives i exhortatives ....1208
3.4.4.2. Altres imperatives no prototípiques ....1210
3.4.5. ALTRES (SUB)CLASSES D'ORACIONS: EXCLAMATIVES I OPTATIVES ....1212
3.4.5.1. Tipus d'exclamatives ....1213
3.4.5.2. Tipus d'optatives ....1215
BIBLIOGRAFIA ....1217

4. L'ORACIÓ COM A UNITAT INFORMATIVA
Enric Vallduví

4.1. ORDRE DE MOTS I SIGNIFICAT ....1223
4.1.1. VARIACIÓ TIPOLÒGICA ....1223
4.1.2. VARIACIÓ INTRALINGUÍSTICA: ORDRE CANÒNIC I CONSTRUCCIONS MARCADES ....1223
4.2. PRONOMINALITZACIÓ I SUBJECTE IMPLÍCIT ....1226
4.2.1. PRONOMINALITZACIÓ ....1226
4.2.2. PRONOMS FEBLES I PRONOMS FORTS ....1227
4.2.3. EL SUBJECTE IMPLÍCIT ....1228
4.3. LA POSICIÓ DELS COMPLEMENTS ARGUMENTALS DEL VERB ....1230
4.3.1. ORDRE CANÒNIC DELS COMPLEMENTS ....1230
4.3.2. EFECTES DE LA PRONOMINALITZACIÓ FEBLE ....1231
4.3.3. ELEMENTS PESANTS I POSPOSICIÓ ....1231
4.3.4. EL MARGE ESQUERRE I LA SINISLOCACIÓ ....1232
4.3.5. EL MARGE DRET I LA DEXTRALOCACIÓ ....1236
4.3.6. DUPLICACIONS PRONOMINALS APARENTS I AUTÈNTIQUES ....1238
4.4. EL SUBJECTE ....1240
4.4.1. POSICIÓ CANÒNICA DEL SUBJECTE ....1240
4.4.2. UBICACIÓ DELS SUBJECTES POSTVERBALS ....1240
4.4.2.1. Subjecte i complements argumentals ....1240
4.4.2.2. Subjecte i tipologia verbal ....1241
4.4.3. EL SUBJECTE I ELS MARGES ORACIONALS ....1242
4.4.4. LES POSICIONS DEL SUBJECTE: CONCLUSIONS ....1244
4.5. EL NIVELL INFORMATIU ....1248
4.5.1. L'EMBALATGE INFORMATIU ....1248
4.5.2. L'ARTICULACIÓ REMA-TEMA ....1249
4.5.3. LA MANIFESTACIÓ ESTRUCTURAL DE REMA - TEMA ....1250
4.5.3.1. La matriu oracional ....1250
4.5.3.2. Els marges esquerre i dret ....1253
4.6. ALTRES ELEMENTS ORACIONALS ....1257
4.6.1. FLEXIÓ REMÀTICA I DISLOCACIÓ DEL VERB ....1257
4.6.2. ELS COMPLEMENTS ADJUNTS ....1261
4.6.3. ADJUNTS EXTRÍNSECS I CONNECTORS ....1263
4.7. ALTRES COL·LOCACIONS A L'ESQUERRA ....1264
4.7.1. ELS MOTS NEGATIUS I ALTRES ELEMENTS DE QUANTIFICACIÓ ....1264
4.7.2. ELS MOTS INTERROGATIUS ....1266
4.7.3. LA REMATITZACIÓ ....1267
4.8. L'EL·LIPSI ORACIONAL ....1272
4.8.1. ESTRUCTURA I TIPOLOGIA ....1272
4.8.2. EL·LIPSI I ESTRUCTURA INFORMATIVA ....1274
4.9. LES ORACIONS CLIVELLADES ....1274
4.9.1. TIPOLOGIA ....1274
4.9.2. SEMÀNTICA ....1275
BIBLIOGRAFIA ....1277

5. EL SN: ELS NOMS
Núria Martí i Girbau

5.1. EL SN: INTRODUCCIÓ ....1283
5.1.1. L'ESTRUCTURA INTERNA DEL SN: NUCLI, ESPECIFICADORS I COMPLEMENTS ....1283
5.1.2. DISTINCIÓ ENTRE NOMS I PRONOMS ....1285
5.1.3. L'EL·LIPSI NOMINAL ....1286
5.1.4. LA FLEXIÓ NOMINAL, I LA CONCORDANÇA EN EL SN ....1287
5.2. ELS NOMS: CLASSES ....1290
5.2.1. NOMS COMUNS ....1293
5.2.1.1. Noms comptables vs. noms de massa ....1293
5.2.1.2. Noms concrets vs. noms abstractes ....1298
5.2.1.3. Noms individuals vs. noms col·lectius ....1301
5.2.2. NOMS PROPIS ....1304
5.2.2.1. Noms propis de persona ....1304
5.2.2.2. Noms propis geogràfics ....1306
5.3. LES PROPIETATS REFERENCIALS DELS NOMS I DELS SNS ....1311
5.3.1. DELIMITACIÓ DE LA REFERÈNCIA DEL NOM: NS PREDICATS VS. SNS ARGUMENTS ....1311
5.3.2. POSSIBILITATS DE COREFERÈNCIA DELS SNS: COREFERÈNCIA LÈXICA ....1312
5.3.3. VALOR ORACIONAL D'ALGUNS SNS ARGUMENTALS ....1314
5.4. ELS NOMS I LES FUNCIONS DELS SNS ....1314
5.4.1. SNS ARGUMENTS ....1315
5.4.2. SNS PREDICATS ....1316
5.4.2.1. Predicats classificadors vs. predicats identificadors ....1316
5.4.2.2. Formació de predicats complexos ....1318
5.4.3. SNS ADJUNTS ....1319
5.4.3.1. SNS apositius ....1319
5.4.3.2. SNS temporals ....1321
5.5. LES PROPIETATS DE SELECCIÓ DELS NOMS ....1322
5.5.1. ELS NOMS I LES POSSIBILITATS D'ESTRUCTURA ARGUMENTAL ....1322
5.5.2. ELS NOMS DEVERBALS ....1323
5.5.3. ELS NOMS DE REPRESENTACIÓ ....1325
5.5.4. ELS NOMS DE PARENTIU I DE POSSESSIÓ INALIENABLE ....1326
5.6. LES NOMINALITZACIONS ....1327
5.6.1. NOMS À PÀRTIR DE VERBS ....1328
5.6.2. NOMS A PARTIR D'ADJECTIUS ....1330
5.6.3. NOMS A PARTIR DE PREPOSICIONS O ADVERBIS LOCATIUS ....1331
BIBLIOGRAFIA ....1333

6. ELS PRONOMS
Júlia Todolí

6.1. INTRODUCCIÓ ....1341
6.1.1. CARACTERITZACIÓ GENERAL ....1341
6.1.2. DELIMITACIÓ ....1342
6.1.2.1. Els demostratius, els possessius i alguns quantificadors ....1342
6.1.2.2. Els relatius, els interrogatius i alguns quantificadors ....1344
6.1.2.3. Algunes expressions de temps, lloc i manera ....1344
6.2. ELS PRONOMS PERSONALS: TIPUS ....1346
6.2.1. ELS PRONOMS FORTS I ELS CLÍTICS ....1346
6.2.1.1. Caracterització general ....1346
6.2.1.2. La distribució pronom fort / pronom clític ....1348
6.2.2. ELS PRONOMS REFLEXIUS (I RECÍPROCS) I ELS NO REFLEXIUS ....1350
6.2.2.1. Forma i interpretació ....1350
6.2.2.2. Funció sintàctica ....1353
6.2.2.3. La distribució dels pronoms si, si mateix i ell mateix ....1353
a) El pronom si ....1354
b) El pronom si mateix ....1354
c) El pronom ell mateix ....1355
6.2.3. ELS PRONOMS ANAFÒRICS I ELS DÍCTICS ....1356
6.3. LA PRONOMINALITZACIÓ ANAFÒRICA ....1357
6.3.1. INTRODUCCIÓ ....1357
6.3.2. LA SUBSTITUCIÓ DEL TEMA ....1359
6.3.3. RESTRICCIONS SINTÀCTIQUES A LA PRONOMINALITZACIÓ ANAFÒRICA ....1363
6.3.3.1. D'un pronom buit en funció de subjecte ....1363
6.3.3.2. D'un pronom clític ....1364
6.3.3.3. Dels pronoms adverbials en i hi ....1364
6.4. ELS PRONOMS PERSONALS FORTS ....1365
6.4.1. EL PRONOM DE PRIMERA PERSONA ....1365
6.4.2. EL PRONOM DE SEGONA PERSONA ....1366
6.4.3. ELS PLURALS DE PRIMERA I SEGONA PERSONA ....1367
6.4.4. ELS PRONOMS DE TERCERA PERSONA ....1368
6.4.4.1. Els pronoms forts de tercera persona i la coreferència ....1368
6.4.4.2. Els pronoms forts de tercera persona i els SNS inanimats ....1369
6.5. ELS PRONOMS CLÍTICS ....1371
6.5.1. INTRODUCCIÓ ....1371
6.5.1.1. Clítics argumentals ....1371
6.5.1.2. Clítics adjunts ....1372
6.5.1.3. Clítics predicatius ....1373
6.5.1.4. Clítics inherents ....1374
6.5.2. EN FUNCIÓ DE PARTITIU ....1377
6.5.2.1. Tipus de pronominalització ....1378
6.5.2.2. Restriccions a la pronominalització del nucli del SN ....1378
a) Restriccions relacionades amb la funció sintàctica o la posició del SN ....1379
b) Restriccions relacionades amb l'especificador ....1380
c) Restriccions relacionades amb el complement ....1381
6.5.2.3. Relació entre el pronom partitiu i la preposició de ....1382
6.5.3. EN FUNCIÓ DE COMPLEMENT DEL NOM ....1383
6.5.3.1. Introducció ....1383
6.5.3.2. Restriccions semàntiques i referencials ....1384
6.5.3.3. Restriccions sintàctiques ....1386
6.5.4. EN FUNCIÓ DE COMPLEMENT DIRECTE ....1389
6.5.4.1. Els pronoms definits ....1389
6.5.4.2. El pronom neutre ....1390
6.5.5. EN FUNCIÓ DE COMPLEMENT INDIRECTE I D'ALTRES DATIUS ....1391
6.5.5.1. El complement indirecte ....1392
6.5.5.2. Els altres complements datius ....1392
a) Els datius benefactius i possessius ....1393
b) Els datius ètics ....1395
6.5.5.3. Les construccions amb duplicació de clític ....1395
a) En oracions amb pronom fort ....1396
b) En oracions amb datiu benefactiu ....1397
c) En oracions amb complement indirecte experimentador ....1398
d) En oracions amb complement indirecte meta ....1399
6.5.6. EN FUNCIÓ DE COMPLEMENT DE RÈGIM ....1402
6.5.6.1. Introducció ....1402
6.5.6.2. La pronominalització amb en ....1403
6.5.6.3. La pronominalització amb hi ....1403
6.5.7. EN FUNCIÓ DE COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL ....1404
6.5.7.1. Introducció ....1404
6.5.7.2. Els complements circumstancials ....1404
6.5.7.3. Els complements locatius ....1406
6.5.8. ELS PRONOMS CLÍTICS PREDICATIUS ....1410
6.5.8.1. Introducció ....1410
6.5.8.2. Distribució ....1412
a) Amb els verbs ser i estar ....1414
b) Amb els verbs semblar i parèixer ....1415
c) Amb els verbs quasicopulatius ....1416
d) Amb els verbs predicatius ....1417
6.5.8.3. Restriccions a la pronominalització del predicat no verbal ....1419
6.5.9. ELS PRONOMS CLÍTICS IMPERSONALS ....1420
6.5.9.1. El clític es ....1421
6.5.9.2. El clític hi ....1423
6.5.10. ELS PRONOMS CLÍTICS INHERENTS ....1424
6.5.10.1. Introducció ....1424
6.5.10.2. Verbs amb clític acusatiu ....1425
6.5.10.3. Verbs amb clític en ....1426
6.5.10.4. Verbs amb clític hi ....1428
6.5.10.5. Verbs amb clític es ....1430
REFERÈNCIES DELS EXEMPLES I BIBLIOGRAFIA ....1431

7. ELS DETERMINANTS
Josep M. Brucart

7.1. CARACTERITZACIÓ GENERAL ....1437
7.1.1. PROPIETATS COMUNES DELS DETERMINANTS I DELS QUANTIFICADORS ....1438
7.1.2. ELS SNS AMB NUCLI EL·LÍPTIC ....1440
7.1.2.1. Dues classes de nominals el·líptics ....1440
7.1.2.2. L'estructura dels SNS amb nucli el·líptic ....1440
7.1.2.3. Identitat de referència i identitat de sentit en els nominals el·líptics ....1441
7.1.3. L'ÚS "PRONOMINAL" DELS DETERMINANTS I DELS QUANTIFICADORS ....1442
7.1.3.1. L'anàlisi de duplicació categorial ....1442
7.1.3.2. El contrast algú - algun i l'anàlisi de duplicació categorial ....1443
7.1.3.3. Altres arguments a favor de l'anàlisi d'el·lipsi ....1444
7.2. LA DETERMINACIÓ DELS SNS ....1445
7.2.1. SNS DEFINITS I INDEFINITS ....1445
7.2.1.1. La fixació de la referència dels SNS ....1445
7.2.1.2. La identificació contextual del dominí de definitud ....1446
7.2.2. SNS ESPECÍFICS I INESPECÍFICS ....1447
7.2.2.1. Els problemes de definició de la inespecificitat ....1448
7.2.2.2. Les diverses classes de SN i l'oposició específic-inespecífic ....1450
a) Els SNS definits ....1450
b) Els SNS indefinits ....1451
c) Els SNS escarits ....1453
7.2.3. LA DISTRIBUCIÓ SINTÀCTICA DELS SNS ESCARITS ....1455
7.2.3.1. Els SNS escarits amb funció de subjecte i de complement directe ....1455
7.2.3.2. Els SNS escarits complements d'una preposició ....1457
7.2.3.3. Els SNS escarits amb funció predicativa ....1458
7.2.4. RESTRICCIONS SOBRE LA DETERMINACIÓ DELS SNS ....1459
7.2.4.1. L'efecte de definitud ....1459
7.2.4.2. L'efecte d'inespecificitat ....1461
7.2.5. ELS SNS INTRÍNSECAMENT DEFINITS ....1462
7.2.5.1. Els noms propis amb determinant o complement ....1463
7.2.5.2. Els pronoms personals amb quantificador ....1466
7.3. L'ARTICLE DEFINIT ....1467
7.3.1. Formes generals ....1469
7.3.2. L'article salat o baleàric ....1471
7.3.3. L'article lo ....1472
7.3.4. L'article personal ....1477
7.3.5. Els valors de l'article: els usos anafòrics ....1479
7.3.6. Els usos díctics ....1481
7.3.7. L'article amb valor genèric ....1483
7.3.8. L'article amb valor possessiu ....1484
7.3.9. L'article amb valor emfàtic ....1487
7.3.10. L'article en les construccions superlatives ....1489
7.4. EL DEMOSTRATIU ....1490
7.4.1. USOS DÍCTICS I ANAFÒRICS ....1490
7.4.2. LES FORMES DEL DEMOSTRATIU ....1491
7.4.2.1. El sistema majoritari i les seves variants ....1492
7.4.2.2. Fenòmens de variació que afecten el sistema general ....1493
7.4.2.3. El sistema del valencià ....1493
7.4.3. LA POSICIÓ DELS DEMOSTRATIUS DINS EL SN ....1494
7.5. EL POSSESSIU ....1496
7.5.1. FORMES DEL POSSESSIU ....1497
7.5.1.1. Els possessius tònics ....1498
7.5.1.2. Fenòmens de variació ....1499
7.5.1.3. La forma llur, ....1499
7.5.1.4. Els possessius àtons ....1501
7.5.2. USOS I VALORS DEL POSSESSIU ....1502
7.5.2.1. Els possessius, la definitud i l'especificitat ....1502
7.5.2.2. La relació semàntíca entre el possessiu i el nucli del SN ....1503
7.5.2.3. Restriccions sobre la funció semàntica dels possessius ....1505
7.5.2.4. La incompatibilitat entre els possessius prenominals i les relatives especificatives ....1507
7.5.2.5. L'omissió del possessiu en el SN ....1508
7.5.2.6. El possessiu amb valor quantificacional ....1509
7.5.2.7. El possessiu amb valor prototípic ....1509
7.5.2.8. Altres usos del possessiu ....1510
7.5.2.9. L'ús dels possessius: els possessius inanimats i no personals ....1510
a) Supressió del possessiu ....1511
b) Substitució pel pronom en ....1512
c) Substitució per un pronom datiu ....1512
d) Altres canvis en l'estructura de l'oració ....1512
REFERÈNCIES DELS EXEMPLES I BIBLIOGRAFIA ....1513

8. LA QUANTIFICACIÓ
Josep M. Brucart, Gemma Rigau

8.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA QUANTIFICACIÓ ....1519
8.1.1. CLASSES DE QUANTIFICADORS ....1519
8.1.2. LA INTERPRETACIÓ DELS QUANTIFICADORS ....1520
8.2. LA NATURALESA CATEGORIAL DELS QUANTIFICADORS NOMINALS ....1524
8.2.1. ELS NUMERALS ....1525
8.2.1.1. Els quantificadors numerals cardinals ....1527
8.2.1.2. Els altres quantificadors numerals: fraccionaris, multiplicatius i col·lectius ....1527
8.2.1.3. Els noms dels nombres ....1532
8.2.1.4. Els numerals ordinals ....1536
8.2.2. ELS QUANTITATIUS ....1538
8.2.2.1. Classificació i variants de realització en la parla ....1539
8.2.2.2. El règim dels quantitatius ....1543
8.2.2.3. El quantitatiu additiu més i el subtractiu menys ....1545
8.2.2.4. Els quantitatius de polaritat gens i gaire ....1546
8.2.3. ELS INDEFINITS ....1548
8.2.3.1. La classificació dels quantificadors indefinits ....1549
8.2.3.2. L'anomenat article indefinit ....1553
a) L'ús presentacional ....1554
b) L'ús genèric ....1557
c) L'ús emfàtic ....1558
d) Un amb valor aproximatiu ....1559
8.2.3.3. Particularitats sintàctiques dels indefinits ....1560
8.2.3.4. Els indefinits de polaritat cap, ningú i res ....1562
8.2.3.5. La posició dels indefinits respecte del nucli nominal ....1563
8.2.3.6. El règim dels indefinits ....1564
8.2.4. ELS INTERROGATIUS I ELS EXCLAMATIUS ....1565
8.2.4.1. Els quantificadors nominals interrogatius ....1567
8.2.4.2. Els quantificadors nominals exclamatius ....1570
8.2.5. LA INTERACCIÓ ENTRE LA DETERMINACIÓ I LA QUANTIFICACIÓ DELS SNS ....1572
8.2.5.1. La posició del quantificador universal no intrínsec tot ....1573
8.2.5.2. La combinació determinant + quantificador ....1574
8.2.5.3. La concurrència de quantificadors dins el SN ....1576
8.2.5.4. Els quantificadors flotants ....1576
8.3. ELS QUANTIFICADORS DE GRAU ....1578
8.4. ELS QUANTIFICADORS FOCALS ....1580
8.5. L'ABAST DELS SINTAGMES QUANTIFICATS ....1582
8.5.1. ABAST ABSOLUT I VARIABLES LLIGADES ....1582
8.5.2. ABAST RELATIU: LA CONCURRÈNCIA DE SINTAGMES QUANTIFICATS DINS L'ORACIÓ ....1586
REFERÈNCIES DELS EXEMPLES I BIBLIOGRAFIA ....1588

9. ELS COMPLEMENTS NOMINALS
Toni Badia

9.1. CLASSES DE COMPLEMENTS NOMINALS ....1593
9.1.1. ARGUMENTS I MODIFICADORS NOMINALS ....1593
9.1.2. CLASSES SINTÀCTIQUES DELS COMPLEMENTS NOMINALS ....1594
9.1.2.1. Els sintagmes preposicionals ....1594
9.1.2.2. Els adjectius ....1595
9.1.2.3. Les oracions de relatiu i les relatives disfressades ....1596
9.1.2.4. Les oracions completives ....1597
9.1.2.5. Les construccions de participi ....1597
9.1.2.6. Els noms ....1598
9.2. ELS COMPLEMENTS ARGUMENTALS ....1598
9.2.1. ELS COMPLEMENTS DELS NOMS PREDICATIUS ....1599
9.2.1.1. Els complements dels noms predicatius deadjectivals ....1600
a) Característiques sintàctiques ....1600
b) Característiques semàntiques ....1601
9.2.1.2. Els complements dels noms predicatius deverbals: aspectes generals ....1602
9.2.1.3. Els complements dels noms predicatius deverbals: la forma ....1604
a) Els complements subjectius i objectius dels noms deverbals no estatius ....1605
b) Els altres complements dels noms deverbals no estatius ....1606
c) Els complements dels noms deverbals estatius ....1607
9.2.1.4. Els complements dels noms predicatius deverbals: la funció semàntica ....1611
a) Canvis en la denotació bàsica ....1612
b) Indeterminació sintàctica en els complements dels noms ....1613
c) L'opcionalitat dels complements dels noms ....1614
9.2.2. ELS COMPLEMENTS DELS NOMS NO PREDICATIUS ....1615
9.2.2.1. Els complements dels noms relacionals ....1616
9.2.2.2. Els complements de les nominalitzacions d'agent o instrument ....1617
9.2.2.3. Els complements de les nominalitzacions de resultat ....1619
9.2.2.4. Els complements d'altres tipus de noms ....1621
9.3. ELS COMPLEMENTS ADJUNTS ....1622
9.3.1. ELS SINTAGMES PREPOSICIONALS COM A COMPLEMENTS ADJUNTS DELS NOMS ....1623
9.3.2. CLASSES SEMÀNTIQUES DELS COMPLEMENTS ADJUNTS ....1625
9.3.2.1. El significat bàsic dels adjunts ....1625
9.3.2.2. Els adjunts especificatius i els explicatius ....1626
9.3.2.3. Els adjunts apositius ....1628
a) Aposicions pròpiament dites ....1629
b) El complement apositiu de la construcció "la muntanya de Montserrat" ....1629
c) El complement apositiu de la construcció "la graciosa de la Maria" ....1630
d) Els complements apositius de caràcter oracional ....1631
9.4. POSICIÓ I ORDRE DELS CONSTITUENTS DINS EL SINTAGMA NOMINAL ....1633
9.4.1. L'ORDRE BÀSIC DELS CONSTITUENTS DINS EL SINTAGMA NOMINAL ....1633
9.4.2. LA POSICIÓ RELATIVA DELS ADJECTIUS I ELS SINTAGMES PREPOSICIONALS ....1635
REFERÈNCIES DELS EXEMPLES I BIBLIOGRAFIA ....1639

10. L'ADJECTIU I EL SINTAGMA ADJECTIVAL
M. Carme Picallo Soler

10.1. INTRODUCCIÓ ....1643
10.1.1. CARACTERÍSTIQUES MORFOLÒGIQUES ....1645
10.1.2. CARACTERÍSTIQUES SEMÀNTIQUES I CLASSES D'ADJECTIUS ....1646
10.2. ELS ADJECTIUS QUALIFICATIUS ....1646
10.2.1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS ....1646
10.2.2. CLASSIFICACIÓ DELS ADJECTIUS QUALIFICATIUS ....1647
10.2.2.1. Adjectius de dimensió ....1648
10.2.2.2. Adjectius de propietats físiques ....1648
10.2.2.3. Adjectius de velocitat i posició ....1648
10.2.2.4. Adjectius d'edat ....1649
10.2.2.5. Adjectius de forma i color ....1649
10.2.2.6. Adjectius de caràcter ....1650
10.2.2.7. Adjectius d'avaluació ....1650
10.2.3. PROPIETATS SEMÀNTIQUES DELS ADJECTIUS QUALIFICATIUS ....1651
10.2.3.1. Polaritat ....1651
10.2.3.2. Sincategorematicitat ....1653
10.2.3.3. Complementarietat ....1654
10.2.4. LA POSICIÓ DE L'ADJECTIU QUALIFICATIU ....1655
10.2.4.1. Els sintagmes nominals definits ....1655
10.2.4.2. Les expressions indefinides ....1656
10.2.5. LES SEQÜÈNCIES D'ADJECTIUS QUALIFICATIUS ....1658
10.2.6. COMPLEMENTACIÓ I MODIFICACIÓ DE L'ADJECTIU QUALIFICATIU ....1660
10.2.6.1. Complements ....1660
10.2.6.2. Adverbis ....1665
10.3. ADJECTIUS DE RELACIÓ ....1667
10.3.1. INTRODUCCIÓ ....1667
10.3.2. ELS ADJECTIUS TEMÀTICS ....1670
10.3.2.1. Els adjectius ètnia o referencials ....1674
10.3.2.2. Les nominalitzacions ....1675
10.3.2.3. L'ordre lineal dels adjectius temàtics en el sintagma nominal ....1677
10.3.3. ELS ADJECTIUS CLASSIFICATORIS ....1678
10.3.3.1. La denotació del SN i la jerarquia de funcions semàntiques ....1680
10.3.3.2. L'ordre lineal dels adjectius classificatoris ....1681
10.4. ELS ADJECTIUS ADVERBIALS ....1683
REFERÈNCIES DELS EXEMPLES I BIBLIOGRAFIA ....1685

11. LA PREPOSICIÓ I EL SINTAGMA PREPOSICIONAL
Pelegrí Sancho Cremades

11.1. PRESENTACIÓ ....1693
11.2. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS ....1693
11.2.1. DEFINICIÓ ....1693
11.2.2. LA GRAMATICALITZACIÓ I LA CATEGORIA DE LES PREPOSICIONS ....1693
11.3. TIPUS DE PREPOSICIONS ....1696
11.3.1. PREPOSICIONS TRANSITIVES I PREPOSICIONS INTRANSITIVES ....1697
11.3.2. PREPOSICIONS TÒNIQUES I PREPOSICIONS ÀTONES ....1700
11.3.3. PREPOSICIONS SIMPLES, PREPOSICIONS COMPOSTES I LOCUCIONS PREPOSITIVES ....1701
11.3.4. LES CONSTRUCCIONS DEL TIPUS "RIU AMUNT" ....1703
11.4. SINTAXI DEL SINTAGMA PREPOSICIONAL ....1706
11.4.1. COMPLEMENTS DEL SINTAGMA PREPOSICIONAL ....1706
11.4.2. ESPECIFICADORS DEL SINTAGMA PREPOSICIONAL ....1708
11.4.3. FUNCIONS DEL SINTAGMA PREPOSICIONAL ....1709
11.4.4. EL SUBJECTE PREPOSICIONAL ....1715
11.4.4.1. Fins (a) / fins i tot ....1715
11.4.4.2. Vora, prop de, vers ....1716
11.4.4.3. Entre ....1716
11.4.4.4. Segons ....1717
11.4.4.5. Menys, excepte, llevat de, tret de ....1717
11.4.5. CANVI I CAIGUDA DE PREPOSICIONS ....1718
11.4.5.1. Canvi i caiguda de preposicions febles davant de la conjunció que i davant de l'infinitiu ....1718
11.4.5.2. Caiguda de preposicions davant de mots interrogatius ....1720
11.4.5.3. Caiguda de preposició davant d'una altra preposició ....1723
11.4.5.4. Caiguda de la preposició a en les preposicions compostes cap a i fins a ....1725
11.4.6. LA COORDINACIÓ DE PREPOSICIONS I DE SPS ....1726
11.4.6.1. La juxtaposició de SPS ....1726
11.4.6.2. La coordinació de SPS ....1727
11.4.6.3. La coordinació de preposicions ....1729
11.4.6.4. Estructures del tipus entrar i sortir de casa ....1729
11.5. PREPOSICIONS ATONES ....1730
11.5.1. LES PREPOSICIONS "A" I "EN" ....1730
11.5.1.1. Aspectes formals ....1730
11.5.1.2. Complements de les preposicions a i en ....1731
11.5.1.3. Les preposicions a i en en el domini espacial ....1732
a) Espai físic ....1732
b) Espai figurat ....1735
11.5.1.4. Les preposicions a i en en el domini temporal i en els dominis abstractes ....1736
11.5.1.5. La preposició a davant l'objecte directe ....1737
11.5.2. LA PREPOSICIÓ "AMB" ....1738
11.5.2.1. Aspectes formals ....1738
11.5.2.2. Complements de la preposició amb ....1739
11.5.2.3. Usos de la preposició amb ....1739
11.5.3. LA PREPOSICIÓ "DE" ....1740
11.5.3.1. Aspectes formals ....1740
11.5.3.2. Complements de la preposició de ....1740
11.5.3.3. Aspectes semàntics ....1741
11.5.3.4. La preposició de davant de constituents desplaçats ....1742
11.5.3.5. La preposició de en les elisions ....1743
11.5.3.6. La preposició de davant l'indefinit altre / a / -es ....1745
11.5.3.7. La preposició de darrere dels quantificadors ....1746
11.5.3.8. La preposició de e" les expressions emfàtiques ....1747
11.5.3.9. W preposició de amb l'infinitiu ....1748
11.5.4. LES PREPOSICIONS "PER" I "PER A" ....1749
11.5.4.1. Aspectes formals ....1749
11.5.4.2. Complements de les preposicions per i per a ....1750
11.5.4.3. Problemàtica de l'ús de les preposicions per i per a ....1750
11.5.4.4. Usos de per ....1755
a) Domini espacial ....1755
b) Domini temporal ....1755
c) Dominis abstractes (usos metafòrics, mitjà) ....1756
d) Dominis abstractes (modal) ....1756
e) Dominis abstractes (causa) ....1756
f) Dominis abstractes (complement de règim) ....1759
g) Dominis abstractes (complement agent) ....1759
h) Dominis abstractes (concessiu) ....1760
i) Dominis abstractes (objecte d'un desplaçament) ....1761
j) Dominis abstractes (domini substitutiu) ....1761
k) Dominis abstractes (d'altres) ....1761
11.5.4.5. Usos de per a ....1762
a) Domini espacial ....1762
b) Altres usos ....1763
11.5.4.6. Usos de per (a) ....1763
11.6. LES PREPOSICIONS TÒNIQUES ....1768
11.6.1. "ENTRE" ....1768
11.6.1.1. Complements de la preposició entre ....1768
11.6.1.2. Usos espacials ....1769
11.6.1.3. Usos temporals i abstractes ....1769
11.6.2. "CONTRA" ....1770
11.6.2.1. Aspectes formals ....1770
11.6.2.2. Complements de la preposició contra ....1770
11.6.2.3. Usos de la preposició contra ....1770
11.6.3. "SENSE" ....1771
11.6.3.1. Aspectes formals ....1771
11.6.3.2. Complements de sense ....1771
11.6.3.3. Usos de sense ....1771
11.6.4. "SEGONS" ....1772
11.6.4.1. Complements de segons ....1772
11.6.4.2. Usos de segons ....1773
11.6.5. "VERS"/"DEVERS" /"ENVERS" ....1773
11.6.5.1. Complements de vers/devers/envers ....1773
11.6.5.2. Usos de vers/devers/envers ....1773
11.6.6. "MALGRAT" ....1774
11.6.6.1. Complements de malgrat ....1774
11.6.6.2. Usos de malgrat ....1775
11.6.7. "SOBRE" I "SOTA" (I VARIANTS LÈXIQUES) ....1775
11.6.7.1. Aspectes generals ....1775
11.6.7.2. Complements de sobre/damunt i sota/davall ....1776
11.6.7.3. Usos de sobre i sota ....1777
11.6.8. "ULTRA" ....1779
11.7. PREPOSICIONS COMPOSTES ....1779
11.7.1. "CAP A" ....1779
11.7.1.1. Complements de cap a ....1779
11.7.1.2. Usos de cap a ....1779
11.7.2. "FINS A" ....1780
11.7.2.1. Complements de fins a ....1780
11.7.2.2. Usos de fins a ....1780
11.7.3. "DES DE" ....1781
11.7.3.1. Complements de des de ....1781
11.7.3.2. Usos de des de ....1781
11.7.4. "COM A" ....1783
11.7.4.1. Categoria de com a ....1783
11.7.4.2. Sintaxi de com a ....1784
11.8. LOCUCIONS PREPOSITIVES ....1785
11.8.1. "A PART (DE)" / "A BANDA (DE)" ....1786
11.8.2. "ARRAN/RAN DE" ....1787
11.8.3. "(DE) DRET A" / "(EN) DIRECCIÓ (A/CAP A)" ....1787
11.8.4. "DEPENENT DE" ....1788
11.8.5. "NO OBSTANT" ....1788
11.8.6. "PER MITJÀ DE" ....1789
11.8.7. "PER MOR DE" ....1789
11.8.8. "(PER) VIA (DE)" ....1789
11.8.9. ALTRES LOCUCIONS PREPOSITIVES ....1790
REFERÈNCIES DELS EXEMPLES I BIBLIOGRAFIA ....1791

12. L'ADVERBI
Àngel López, Ricard Morant

12.1. INTRODUCCIÓ: CONFUSIÓ TRADICIONAL ....1799
12.1.1. L'ADVERBI COM A MODIFICADOR DEL VERB ....1799
12.1.2. L'ADVERBI COM A CIRCUMSTANCIAL ....1800
12.2. DEFINICIÓ DE LA CATEGORIA ADVERBIAL ....1802
12.3. ELEMENTS CENTRALS I ELEMENTS PERIFÈRICS DE LA CATEGORIA ADVERBIAL ....1806
12.3.1. ELEMENTS CENTRALS ....1806
a) Els adverbis en -ment ....1808
b) Els adverbis adjectivals (o adverbis curts) ....1808
c) Les locucions adverbials ....1810
12.3.2. ELEMENTS PERIFÈRICS ....1811
12.4. CLASSIFICACIÓ DELS ADVERBIS ....1815
a) Adverbis dependencials ....1817
b) Adverbis constitutius ....1817
c) Adverbis textuals ....1818
d) Adverbis d'acte de parla ....1818
12.5. ELS ADVERBIS ARGUMENTALS: SINTAXI I SEMÀNTICA ....1819
12.5.1. ADVERBIS TRIARGUMENTALS ....1821
12.5.2. ADVERBIS BIARGUMENTALS ....1823
12.5.3. ADVERBIS MONOARGUMENTALS ....1826
12.5.4. ADVERBIS ZEROARGUMENTALS ....1828
12.6. ELS LÍMITS DEL VALOR DE MANERA ....1830
12.7. ADVERBIS INTENSIUS ....1831
12.8. ADVERBIS CONSTITUTIUS ....1832
12.8.1. ADVERBIS ORIENTATS CAP AL SUBJECTE ....1832
12.8.2. ADVERBIS ORIENTATS CAP AL PREDICAT ....1833
12.8.3. ADVERBIS COMPARATIUS ....1834
12.9. ADVERBIS TEXTUALS ....1835
12.9.1. ADVERBIS DE TEMATITZACIÓ O DE PUNT DE VISTA ....1836
12.9.2. ADVERBIS DE FOCALITZACIÓ ....1836
12.9.3. ADVERBIS DE SEQUENCIALITZACIÓ ....1837
12.10. ADVERBIS D'ACTE DE PARLA ....1838
12.10.1. ADVERBIS DIALÒGICS ....1838
12.10.2. ADVERBIS MODALS ....1839
12.10.3. ADVERBIS ENUNCIATIUS ....1842
12.10.4. ADVERBIS FACTIUS ....1843
12.10.5. ADVERBIS SEMIFACTIUS ....1844
12.11. ELS ADVERBIS PRIMITIUS: ELS ADVERBIS SITUACIONALS ....1844
REFERÈNCIES DELS EXEMPLES I BIBLIOGRAFIA ....1851

13. EL SV, I: VERB I ARGUMENTS VERBALS
Joana Rosselló

13.1. EL SV DINS L'ORACIÓ ....1857
13.1.1. CARACTERITZACIÓ GENERAL ....1857
13.1.2. EL SV I EL SUBJECTE. ELS SUBJECTES POSTVERBALS ....1860
13.1.3. PREDICACIÓ I ATRIBUCIÓ ....1865
13.1.3.1. Altres predicacions no verbals ....1866
a) L'atribut dels verbs quasicopulatius ....1866
b) Els complements predicatius obligatoris ....1867
c) Els complements predicatius opcionals ....1868
13.1.3.2. Els verbs pseudocopulatius ....1868
13.2. VERB, ARGUMENTS I ADJUNTS ....1870
13.2.1. ARGUMENTS I ADJUNTS. CASOS FRONTERERS ....1871
13.2.1.1. Adjunts que alternen amb arguments ....1871
13.2.1.2. Adjunts de realització clítica obligatòria ....1873
13.2.1.3. Adjunts pragmàticament necessaris ....1875
13.2.1.4. Adjunts necessaris en construccions mitjanes alternants de (in)transitives ....1875
13.2.1.5. El clític locatiu hi i la inacusativització ....1876
13.2.1.6. Selecció semàntica no argumental: complements adverbials de manera i complements nominals de quantitat ....1876
13.2.2. VERBS "LLEUGERS" I EXPRESSIONS IDIOMÀTIQUES ....1880
13.3. TRANSITIVITAT I CLASSES DE VERBS ....1882
13.3.1. EL PROBLEMA ....1882
13.3.2. UN CRITERI PRÀCTIC: LA "QUASITRANSITIVITAT" ....1884
13.3.3. LA POSICIÓ DE POMPEU FABRA ....1885
13.3.4. LA INACUSATIVITAT ....1887
13.3.4.1. Caracterització semàntica ....1888
13.3.4.2. Diferències sintàctiques més rellevants entre els verbs intransitius purs i els inacusatius ....1890
a) Diferències generals ....1890
b) Diferències dialectals ....1892
13.3.4.3. Construccions inacusatives ....1893
a) Passives perifràstiques ....1893
b) Passives pronominals ....1893
c) Alternants intransitius de l'alternança causativa ....1894
d) Ergatives inherents ....1894
e) Presentacionals amb se ....1894
f) Estatives amb hi ....1894
g) Predicats d'emissió amb datiu de possessió inalienable ....1895
13.3.5. ELS PREDICATS ATMOSFÈRICS ....1895
13.3.6. LES ALTERNANCES ....1897
13.3.6.1. Alternances de valència i/o diàtesi ....1897
13.3.6.2. Alternances relatives als complements ....1898
a) Complement directe / Ø ....1898
b) Complement indirecte / Ø ....1904
c) Complement directe / complement indirecte ....1904
d) Complement directe / complement de règim ....1905
e) Complement de règim de preposició variable ....1906
f) Complement de règim / Ø ....1907
g) Complement de règim segon / Ø ....1909
h) Complement locatiu / Ø ....1910
i) L'alternança locativa ....1910
13.3.6.3. L'alternança causativa ....1911
a) Caracterització ....1911
b) Verbs (o predicats) ergatius inherents ....1913
c) Propietats de les construccions ergatives ....1916
d) Alternants intransitius sense se ....1918
13.3.7. ELS VERBS PSICOLÒGICS ....1921
13.3.7.1. Les tres classes ....1921
13.3.7.2. Semblances i diferències entre les tres classes ....1923
13.3.7.3. Acusatiu vs. datiu amb els verbs psicològics ....1925
13.4. ELS COMPLEMFNTS ARGUMENTALS EN L'ORACIÓ SIMPLE ....1927
13.4.1. PATRONS FORMALS DE REALITZACIÓ DELS COMPLEMENTS ....1928
13.4.1.1. Patrons categorials bàsics ....1928
a) [sv V] ....1929
b) [sv V SN] ....1929
c) [sv V SN SP] ....1929
d) [sv V SP] ....1930
e) [sv V SP SP] ....1931
f) [sv V SN SP SP] ....1931
13.4.1.2. La realització en forma pronominal ....1931
13.4.1.3. La concordança de participi ....1932
13.4.2. ELS COMPLEMENTS PREPOSICIONALS ....1934
13.4.2.1. Complement indirecte i complement de règim ....1935
a) Esquemes amb complement indirecte ....1935
b) Esquemes amb complement de règim ....1935
13.4.2.2. Complements datius vs. complements de règim ....1935
a) Pronoms forts concurrents amb clítics vs. pronoms forts complementaris amb clítics ....1936
b) El datiu referit a metes animades ....1938
c) Possibilitats anafèriques extraoracionals dels clítics datius i dels clítics de règim ....1940
d) Referència intraoracional dels clítics datius i dels clítics de règim ....1941
13.4.3. SOBRE LA INCOMPATIBILITAT DE L'ACUSATIU AMB ELS VERBS PRONOMINALS ....1942
13.4.3.1. L'abast de la generalització ....1943
13.4.3.2. El clític tèlic ....1944
BIBLIOGRAFIA ....1947

14. EL SV, II: LA PREDICACIÓ NO VERBAL OBLIGATÒRIA
Joan-Rafael Ramos

14.1. L'ATRIBUCIÓ ....1953
14.1.1. DELIMITACIÓ DEL CONCEPTE D'ATRIBUT I DE COMPLEMENT PREDICATIU ....1954
14.1.2. ELS VERBS COPULATIUS ....1958
14.1.2.1. Les copulatives de caracterització ....1960
a) L'atribut és un SN ....1960
b) L'atribut és un SAdj ....1962
c) L'atribut és un SP ....1963
d) L'atribut és un SAdv ....1965
e) L'atribut és un quantificador ....1966
14.1.2.2. Les copulatives d'identificació ....1966
14.1.2.3. Altres oracions copulatives ....1970
14.1.2.4. La concordança en les oracions copulatives ....1972
14.1.3. ELS VERBS QUASICOPULATIUS ....1973
14.1.3.1. Verbs quasicopulatius amb trets modals ....1975
14.1.3.2. Verbs quasicopulatius amb trets aspectuals ....1978
a) Verbs amb sentit resultatiu i duratiu ....1979
b) Verbs amb sentit continuatiu ....1983
c) Verbs de canvi d'estat ....1984
14.1.3.3. Altres verbs quasicopulatius ....1986
a) Verbs de percepció ....1986
b) Verbs d'aparença ....1988
c) Verbs de moviment ....1989
14.1.3.4. Possibilitats de pronominalització dels atributs ....1992
14.2. ELS USOS DELS VERBS "SER", "ESTAR" I "HAVER-HI" ....1993
14.2.1. USOS LOCATIUS ....1994
14.2.1.1. Les construccions locatives ....1995
a) Amb subjectes animats ....1996
b) Amb subjectes inanimats ....1998
14.2.1.2. Les construccions presentacionals ....2000
14.2.2. USOS ATRIBUTIUS ....2005
14.2.2.1. Amb atributs preposicionals i adverbials ....2005
a) Amb preposicions d'origen locatiu ....2005
b) Amb les preposicions amb, sense, de i com (a) ....2007
c) Amb SAdvs i oracions subordinades de manera ....2008
d) Combinació atribut + locatiu ....2009
14.2.2.2. Amb atributs adjectivals i participials ....2009
a) Amb atribut adjectival ....2010
b) Amb atribut participial ....2013
c) Combinació atribut + locatiu ....2014
14.2.3. CONCLUSIONS ....2015
14.3. ALTRES PREDICATS NO VERBALS DE CARÀCTER OBLIGATORI ....2017
14.3.1. COMPLEMENTS PREDICATIUS OBLIGATORIS REFERITS AL SUBJECTE ....2020
14.3.1.1. Usos preposicionals identificats amb el complement de règim ....2021
14.3.1.2. Usos preposicionals no identificats amb el complement de règim ....2022
14.3.2. COMPLEMENTS PREDICATIUS OBLIGATORIS REFERITS AL CD ....2024
14.3.2.1. Els predicatius amb preposició seleccionada pel verb ....2024
a) Usos que s'identifiquen amb el complement de règim ....2024
b) Usos que no s'identifiquen amb el complement de règim ....2025
14.3.2.2. La resta dels predicatius ....2026
a) Amb verbs d'actitud ....2027
b) Amb verbs causatius ....2031
c) Amb verbs designatius ....2032
d) Amb verbs de suport o lleugers ....2033
14.3.3. ENTRE LA PREDICACIÓ NO VERBAL I LA COMPLEMENTACIÓ ....2033
14.3.3.1. Els verbs designatius dir-se i posar ....2034
14.3.3.2. Els verbs implicatius i el verb aparentar ....2036
14.4. CONCLUSIONS ....2038
REFERÈNCIES DELS EXEMPLES I BIBLIOGRAFIA ....2040

15. ELS COMPLEMENTS ADJUNTS
Gemma Rigau

15.1. L'EXPRESSIÓ DE LA CIRCUMSTANCIALITAT ....2047
15.2. ARGUMENTS I COMPLEMENTS ADJUNTS ....2050
15.2.1. ADJUNTS RELACIONATS AMB EL PREDICAT I ADJUNTS NO RELACIONATS AMB EL PREDICAT ....2051
15.2.2. ELS ADJUNTS ORACIONALS. CARACTERITZACIÓ SINTÀCTICA I SEMÀNTICA ....2054
15.3. ELS COMPLEMENTS ADJUNTS AL PREDICAT, I ....2057
15.3.1. EL COMPLEMENT COMITATIU. CARACTERÍSTIQUES SINTÀCTIQUES I SEMÀNTIQUES ....2057
15.3.1.1. Restriccions a què està sotmès el complement comitatiu ....2059
15.3.1.2. La contribució del comitatiu en la predicació holística 2G....60
15.3.1.3. La construcció amb el comitatiu dislocat ....2062
15.3.1.4. El comitatiu introduït per sense ....2063
15.3.2. EL COMPLEMENT INSTRUMENTAL, EL DE MITJÀ, EL DE CAUSA I EL D'AGENT. CONDICIONS QUE ELS LEGITIMEN ....2064
15.3.2.1. El complement instrumental ....2065
15.3.2.2. El complement de mitjà (o matèria) ....2068
a) El complement de mitjà introduït per sense ....2069
b) El complement de mitjà introduït per altres preposicions ....2069
15.3.2.3. El complement de causa ....2071
15.3.2.4. El complement agent ....2072
a) El complement agent introduït per la preposició per ....2073
b) El complement agent en genitiu o introduït per de ....2074
15.3.3. EL COMPLEMENT BENEFACTIU I EL COMPLEMENT FINAL. CONDICIONS QUE ELS LEGITIMEN ....2076
15.3.3.1. El complement benefactiu ....2076
15.3.3.2. El complement final ....2079
15.3.4. EL COMPLEMENT LOCATIU. CONDICIONS QUE EL LEGITIMEN ....2081
15.3.4.1. Relacions locatives estàtiques i relacions locatives dinàmiques ....2081
15.3.4.2. L'aposició locativa ....2084
15.3.4.3. Construccions locatives existencials o la inversió locativa ....2086
15.3.5. EL COMPLEMENT DE QUANTITAT (O GRAU). CONDICIONS QUE EL LEGITIMEN ....2088
15.4. ELS COMPLEMENTS ADJUNTS AL PREDICAT, II: ELS ADJUNTS QUALIFICATIUS ....2091
15.4.1. EL COMPLEMENT DE MANERA ....2092
15.4.1.1. Classes de complements de manera ....2093
a) Els complements de manera qualificatius i els relacionals ....2094
b) Els complements de manera qualificadors de resultat ....2095
c) Altres complements de manera ....2096
15.4.1.2. Els adjunts perifèrics orientats cap al subjecte ....2097
15.4.1.3. Els SAdvs adjectivals com a complements de manera ....2098
15.4.2. EL COMPLEMENT PREDICATIU ....2099
15.4.2.1. Condicions sintàctiques i semàntiques que legitimen els complements predicatius ....2101
15.4.2.2. Els predicatius descriptius i els resultatius ....2103
15.4.2.3. Altres complements predicatius ....2104
REFERÈNCIES DELS EXEMPLES I BIBLIOGRAFIA ....2108

16. LA PASSIVA I LES CONSTRUCCIONS QUE S'HI RELACIONEN
Anna Bartra Kaufmann

16.1. PASSIVITAT I IMPERSONALITZACIÓ ....2115
16.1.1. PASSIVITZACIÓ I ESTRUCTURA ARGUMENTAL. TEMATITZACIÓ I IMPERSONALITZACIÓ ....2115
16.1.2. ALTRES ESTRATÈGIES D'IMPERSONALITZACIÓ ....2117
16.1.3. ESTRUCTURES DE SUBJECTE INDETERMINAT I REGISTRES DE LLENGUA ....2119
16.2. PASSIVA AMB "SER" O PASSIVA PERIFRÀSTICA ....2119
16.2.1. PROPIETATS ESTRUCTURALS I SEMÀNTIQUES DE L'ORACIÓ PASSIVA ....2119
16.2.1.1. Valor passiu del participi ....2121
a) Construccions adjuntes de participi ....2121
b) Participis independents ....2122
c) Rètols ....2122
16.2.1.2. Els auxiliars de passiva ....2123
a) El verb ser ....2123
b) Els verbs estar, anar, venir, continuar ....2123
c) El verb veure's i altres quasicopulatius ....2125
16.2.2. EL COMPLEMENT AGENT ....2126
16.2.2.1. Propietats del complement agent ....2127
a) Opcionalitat ....2127
b) Funcions semàntiques del complement agent ....2128
c) Valor informatiu del complement agent ....2128
d) Sintagmes agents i agentivitat de les oracions passives ....2129
e) Altres complements amb valor d'agent ....2130
f) Posició de l'agent en l'oració passiva ....2130
g) Complement agent i complement predicatiu ....2131
h) Complements agents en oracions no passives ....2132
16.2.2.2. Altres preposicions del complement agent ....2132
a) El complement agent amb de ....2132
b) La locució per part de ....2135
16.2.3. RESTRICCIONS SOBRE LES PASSIVES PERIFRÀSTIQUES ....2135
16.2.3.1. La modalitat de l'acció verbal ....2136
16.2.3.2. Temps, aspecte i modalitat de l'acció verbal ....2139
16.2.3.3. Predicats amb argument oracional ....2140
16.2.3.4. Frases fetes ....2141
16.2.3.5. Condicions favorables a la passivització ....2142
16.2.3.6. Valor passiu i construccions causatives ....2143
16.2.4. LA PASSIVA ESTATIVA O RESULTATIVA ....2144
16.2.4.1. Caracterització sintàctico-semàntica i predicats que l'admeten ....2144
16.2.4.2. Pseudopassives ....2147
16.2.5. ORACIONS PASSIVES I ORACIONS DISLOCADES ....2148
16.3. CONSTRUCCIONS PRONOMINALS DE SUBJECTE INESPECÍFIC ....2149
16.3.1. VALORS DE "ES" I CONSTRUCCIONS EN QUÈ APAREIX ....2149
a) Es reflexiu ....2150
b) Es datiu possessiu ....2150
c) Es pronom aspectual ....2150
d) Es inherent ....2150
e) Es en construccions pronominals de subjecte inespecífic ....2150
16.3.2. PROPIETATS DE LES ORACIONS PRONOMINALS DE SUBJECTE INESPECÍFIC ....2151
16.3.2.1. Oracions pronominals de subjecte inespecífic i altres construccions pronominals sense agent ....2151
a) Predicats susceptibles de formar construccions pronominals de subjecte inespecífic ....2151
b) Diferències entre les oracions pronominals de subjecte inespecífic i les oracions amb verbs ergatius ....2152
c) Transitivitat i causativitat ....2153
16.3.2.2. L'agent ....2154
16.3.2.3. Restriccions sobre oracions pronominals de subjecte inespecífic ....2156
a) Es inespecífic amb verbs copulatius ....2156
b) El pronom ho ....2157
c) Verbs pronominals i es ....2157
d) Es i altres pronoms febles ....2158
e) Es en construccions passives perifràstiques ....2160
16.3.3. LA CONCORDANÇA DEL VERB I EL SN ....2160
16.3.3.1. Variació geogràfica ....2161
16.3.3.2. Perífrasis modals i aspectuals ....2162
16.3.4. LA POSICIÓ DEL SN ....2163
16.3.5. LES CONSTRUCCIONS PRONOMINALS GENÈRIQUES O ORACIONS MITJANES ....2163
16.4. ESTRATÈGIES D'IMPERSONALITZACIÓ A TRAVÉS DE LA FLEXIÓ VERBAL ....2166
16.4.1. INTRODUCCIÓ ....2166
16.4.2. LA TERCERA PERSONA DEL PLURAL ....2166
16.4.3. LA SEGONA PERSONA DEL SINGULAR ....2169
16.4.4. LA PRIMERA PERSONA DEL PLURAL ....2170
16.4.5. LA TERCERA PERSONA DEL SINGULAR ....2171
16.5. SUBJECTES EXPLÍCITS DE VALOR INESPECÍFIC O GENÈRIC ....2172
16.5.1. PRONOMS ....2172
a) La forma hom ....2172
b) La forma un hom ....2173
c) La forma un ....2173
16.5.2. SINTAGMES NOMINALS ....2174
16.6. COEXISTÈNCIA DE DIVERSES CONSTRUCCIONS DE SUBJECTE INESPECÍFIC ....2174
REFERÈNCIES DELS EXEMPLES I BIBLIOGRAFIA ....2176

© Biblioteca de la UOC