Troba un contingut de Google Scholar a la Biblioteca

Has trobat un document interessant a Google Scholar i vols saber si la Biblioteca de la UOC disposa del text complet? No cal que accedeixis al web de la Biblioteca, amb aquesta opció el veuràs directament.

Llicència: 
Gratuït