Norma ISO 690: 2010 de referències bibliogràfiques

Aquesta document proporciona normes, pautes i exemples per a la creació de referències bibliogràfiques de tot tipus de recursos, tant publicats com no publicats. Les referències bibliogràfiques han de donar lloc a la identificació única de la majoria dels materials impresos i no impresos.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
English