ISI Web of Science

Base de dades bibliogràfica i bibliomètrica. Conté referències i resums d'autor dels articles de revistes, ponències de congressos, índex de citacions i permet la consulta del factor d'impacte. Permet l'accés a edicions com Arts & Humanities (AH) i altres.

Quan accedeixis al recurs, selecciona WOS, fes clic sobre Web of Science, selecciona la universitat i identifica't amb les claus de campus. T'ho mostrem aquí.

 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Clarivate Analytics
Proveïdor: 
FECYT
Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Anglès