The Handbook of Environmental Voluntary Agreements

Els acords ambientals voluntaris (environmental voluntary agreements o VA) entre reguladors i contaminants es converteixen en un instrument de política mediambiental cada vegada més rellevant, gràcies a la seva flexibilitat i al seu caràcter consensual. Aquests acords poden assumir una gran varietat de formes i objectius. L'eficiència i l'eficàcia en la seva implantació depenen del seu disseny, les normatives per a la seva aplicació i les condicions del marc. El llibre desenvolupa una teoria econòmica global i analitza els acords voluntaris ambientals, tot tenint en compte la varietat de formes i situacions diferents d'aplicació que caracteritzen aquest instrument.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Springer
Idioma: 
Anglès.