Aspectes del dret de família

Es presenten els aspectes més tractats en el dret de família, com ara l’econòmic o el patrimonial, la violència domèstica o la situació dels menors en un divorci o separació. Es tracta amb especial atenció les famílies homoparentals, les monoparentals i les parelles de fet.

Divorci / Separació

vLex
Document que exposa els procediments adequats en els casos de separació, divorci i nul·litat.
Departament de Justícia
Entrada que explica de manera directa les diferències que hi ha entre la separació, el divorci i la nul·litat.
Món Jurídic
Article que mostra l’escenari de les separacions i els divorcis davant notari.
Poder Judicial
Llibre en què s’exposen àmpliament els elements més importants del procés de separació i divorci.
Formulario
Compilació de textos processals relacionats amb la dissolució del vincle matrimonial i de les parelles de fet.
Editorial Bosch
Llibre en què s’analitzen de manera pràctica tots els aspectes processals del divorci de mutu acord.

Herències / Successions

Lefebvre
Entrada d’aquesta base de dades en què trobem un recordatori sobre dret de família.
BOE
Llibre que tracta de les successions dins la família, per causa de mort o bé per força.
Dykinson Editorial
Llibre que aporta les actualitzacions que es van esdevenir en el dret de família i les possibles accions extrajudic
UOC
Recurs d’aprenentatge de l’assignatura Dret civil IV.

Violència domèstica

Poder Judicial
Entrada d’aquest portal que és específica de violència domèstica i de gènere.
BOE
Llibre que s’acosta a la multifuncionalitat i l’ús pràctic del dret penal espanyol.
Poder Judicial
Llibre que ofereix una visió extensa de la violència domèstica a Espanya i els aspectes que s’hi relacionen.
Mujer, violencia y derecho
Llibre en què es reflexiona sobre la violència de gènere i les seves possibles solucions.
Edersa
Llibre que recull diversos estudis penals sobre la violència domèstica.
Poder Judicial
Llibre que tracta la Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

Pensions

Dykinson Editorial
Llibre en què s’exposa el concepte del contracte d’aliments i se n’especifiquen els punts fonamentals.
Editorial Bosch
Estudi dels aliments en el dret jurídic espanyol.
Editorial Bosch
Llibre en què s’estudia el delicte de l’impagament de pensions, tant políticament com èticament.

Menors (tuteles, demandes de paternitat, adopció i filiació)

Gènere i dret de família
Article que analitza la guarda compartida a partir de l’estudi del llibre segon del Codi civil de Catalunya.
MónJurídic
Article sobre la situació dels fills de parelles del mateix sexe nascuts per gestació subrogada a l’estranger.
Guardia y custodia de hijos menores
Llibre en què es fa referència a la reforma del 2005 i que tracta de la custòdia dels menors en les parelles.
Dykinson Editorial
Llibre en què s’analitza l’adopció segons el Codi de família de Catalunya.
Dykinson Editorial
Document en el qual es fa èmfasi en les relacions paternofilials, la filiació, la pàtria potestat i l’adopció.
VLex
Llibre que respon a qüestions relacionades amb el matrimoni i els fills.