Nou model de recursos d'aprenentatge (PLA NIU)

1. El nou model de recursos d'aprenentatge

 

- Què és un PPD? (veure exemple)

El Pre-Projecte Docent (PPD) és el document que mostra el disseny pedagògic de l’assignatura, resultant de les sessions d’assessorament que comparteixen PRAs, la Biblioteca i l’eLearn Center.

Cada pre-projecte:
-    planteja situacions d’aprenentatge o reptes
-    descriu les competències i resultats d’aprenentatge associats als reptes i a les activitats
-    identifica la tipologia d’activitats i els lliurables
-    estima temps de dedicació de l’estudiant
-    selecciona els recursos d’aprenentatge necessaris per a resoldre el repte

 

- Què és una activitat PLA? (veure document)

Una activitat PLA (Performance Learning Activity) és una modalitat d’acció formativa, construïda a partir d’una situació d’aplicació, basada en competències i que té com a nucli una activitat d’aprenentatge.

 

- Què és un NIU? (veure document)

El NIU és una estructura tipus mosaic que permet a l'estudiant veure quina és l'activitat que ha de resoldre i quins són els recursos d'aprenentatge proposats per a resoldre-la.

Alguns exemples: Exemple de NIU real (aula eLicense), Exemple visual del NIU II, Exemple visual del NIU III

 

- Què és un OU? (veure document)

L'OU és la unitat mínima d'un NIU. És cadascun dels recursos d'aprenentatge que inclouen les orientacions pel seu millor aprofitament. Un OU pot ser textual, audiovisual, etc.

 

- El tast (veure document)

Als autors que han rebut un encàrrec d'autoria de materials per a una assignatura, se'ls demana un exemple o una part del material que se'ls ha encarregat.

 

2. Recursos d'aprenentatge que formen un NIU

 

- Continguts de creació pròpia (veure document)

Són els recursos d'aprenentatge que s'han de crear de nou i que poden necessitar un encàrrec d'autoria, independentment de si es tracta de formats editorials o de formats audiovisuals.

 

- Recursos externs (veure document)

Són els recursos d'aprenentatge ja creats, propietat de tercers, que poden ser d'accés obert o que en alguns casos poden necessitar una gestió dels drets d'autor o, fins i tot, una subscripció o l'adquisició prèvia per a poder-hi donar accés des de l'aula.

Enllaç a l'apartat Cerca de recursos d'aprenentatge i també a Gestiona els recursos d'aprenentatge externs.

 

- Les orientacions (veure document)

Són textos breus que acompanyen tots els recursos del NIU, tant els de producció pròpia com els externs, en què s'exposen els aspectes i elements rellevants que conté el recurs i que proporcionen les indicacions rellevants per a treballar el recurs en el marc de l'activitat que es proposa.

Aquí en podeu consultar un exemple.

 

3. Participants en el disseny d'un NIU

 

- Què fa un PRA? (veure document)

El professor responsable de l'assignatura s'encarrega de dissenyar l'assignatura, fer els encàrrecs de recursos d'aprenentatge per al Niu (externs i de nova creació), validar els continguts de les autories encarregades i produir les orientacions per als recursos que es mostraran a les seves aules.

 

- Què fa l'editor d'un NIU? (veure document)

És un expert en la temàtica que l'assignatura que col·labora amb el PRA en el disseny de l'assignatura en:

- l'elaboració de les PLA 
- la selecció de recursos per a cada NIU
- l'elaboració de les orientacions de cada RA dels NIU 

 

- Què fa l'autor d'un recurs d'aprenentatge per a un NIU? (veure document)

L’autor és qui rep l'encàrrec de crear els continguts d'un recurs d'aprenentatge per a una assignatura de la UOC. És qui s’encarrega de crear els continguts, lliurar el tast i els originals definitius dels continguts en la data establerta seguint la guia d'autoria corresponent.

 

- Què fa l'eLearnCentre?

L'assessor de l'eLearCenter acompanya el professor en el disseny pedagògic i metodològic de l'assignatura des de l'activitat, reforçant i fent explícit el seu caràcter competencial i mantenint la coherència entre el creditatge de l'assignatura i la dedicació de l'estudiant. 

A través de diverses sessions d'assessorament personalitzat ajuda a construir el Pre-projecte docent de l'assignatura: contextualitzant les activitats a partir de situacions d'aprenentatge, identificant activitats per desenvolupar les competències establertes i proposant diferents formats de recursos d'aprenentatge.

 

- Què fa el Bibliotecari?

El Bibliotecari acompanya al professor en el disseny de l'assignatura posant el focus en els recursos que es necessitaran. Assessora en l'adequació dels recursos documentals al disseny que s'està elaborant, ajuda a descobrir-ne dins de les col·leccions de la Biblioteca i elabora el pressupost resolent els dubtes sobre les necessitats que sorgeixen durant les sessions de treball tant sobre recursos externs com els de producció pròpia.