Cohesió textual

La cohesió lingüística permet presentar les oracions ben connectades i els textos ben articulats.

La cohesió textual, segons la Viquipèdia en espanyol.

Connectors

Conectores discursivos en textos argumentativos breves
Manual sobre l'anàlisi discursiva i l'ús de connectors en aquest llenguatge.

Puntuació

Manual práctico de puntuación
Manual amb els usos principals per a cada signe de puntuació.
La Puntuación : usos y funciones
Manual i llibre de pràctica sobre l'ús dels signes de puntuació en la llengua espanyola.