Quins usos es poden dur a terme sense l’autorització del titular?

La llei preveu límits o excepcions als drets d’autor que permeten l’exercici dels drets d’explotació, que inicialment són exclusius de l’autor, sense haver d’obtenir prèviament la seva expressa autorització. En alguna d’aquestes excepcions, tot i no haver-ne de tenir permís exprés, l’exercici d’aquests drets genera un dret de compensació econòmica a favor de l’autor o titular. Són regulats en els articles 31 a 40 de la LPI.

En tots els casos, per a poder exercir els drets d’explotació sobre l’obra és necessari complir uns requisits obligatoris: citar l’autor i la font de l’obra. A partir d’aquí, cada límit exigeix els seus propis requisits. La llei també estableix que mai no podran ser interpretats de manera que la seva aplicació causi un perjudici injustificat als interessos legítims de l’autor o que vagin en detriment de l’explotació normal de l’obra.

Els dos límits previstos a la llei que poden tenir incidència en l’activitat de la UOC són els següents:

  • Dret de citació

Consisteix en la inclusió en una obra pròpia de fragments d'altres obres de qualsevol naturalesa. Han de ser obres ja divulgades (és a dir, ja en circulació) i la inclusió s’ha de fer a títol de citació o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Aquest ús només es pot dur a terme amb fins docents o de recerca, en la mesura justificada per la finalitat d’aquesta incorporació i indicant la font i el nom de l’autor de l’obra.

En el cas de les fotografies, és possible fer servir tota la fotografia emparant-se en el dret de citació, sempre que es compleixin les condicions exigides per la llei.

  • Il·lustració per a l’ensenyament

El professorat d’educació reglada pot fer actes de reproducció, distribució i comunicació pública de petits fragments d’obres, excloent-ne els llibres de text i els manuals universitaris, sense autorització quan aquests actes es portin a terme a les aules per a la il·lustració de les seves activitats educatives, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i, excepte en aquells casos en què resulti impossible, s’incloguin el nom de l’autor i de la font.